INDICES: a A e s h k K g G | c C j J \ t T
f
F x q Q d D n p P b B m X r l v V
h         Click on or to view files in Regular (html) or Table (pdf) Format.
Adobe Acrobat Reader is needed to view & print the pdf files.
 
SHABADS
Pg# Amrit
Keertan
Display
Format
 
521
hMau kurbwnY jwau imhrvwnw hMau kurbwnY jwau ]
(721-16, iqlg, m 1)
haN-u kurbaanai jaa-o miharvaanaa haN-u kurbaanai jaa-o.
416

 
522
hMau bilhwrY jwau swcy qyry nwm ivthu ]
(666-9, DnwsrI, mÚ 3)
haN-u balihaarai jaa-o saachay tayray naam vitahu.
68

 
523
hau Anidnu hir nwmu kIrqnu krau ]
(369-12, AwswvrI, mÚ 4)
ha-o an-din har naam keertan kara-o.
saa-ee alakh apaar bhoree man vasai.
688

 
524
hau kCU n jwnau qyrI swr ]
(1181-18, bsMqu, mÚ 5)
ha-o kachhoo na jaan-o tayree saar.
105

 
525
hau ikAw swlwhI ikrm jMqu vfI qyrI vifAweI ]
(792-2, sUhI, mÚ 2)
ha-o ki-aa saalaahee kiram jant vadee tayree vadi-aa-ee.
131

 
526
hau kurbwnu jweI qyry nwvY ]
(629-14, soriT, mÚ 5)
ha-o kurbaan jaa-ee tayray naavai.
891

 
527
hau qau eyku rmeIAw lYhau ]
(874-13, goNf, Bgq nwmdyv jI)
ha-o ta-o ayk rama-ee-aa laiha-o.
455

 
528
hau qw kY bilhwrI ]
(207-14, gauVI, mÚ 5)
ha-o taa kai balihaaree.
568

 
529
hau nw Cofau kMq pwsrw ]
(761-7, sUhI kwPI, mÚ 5)
ha-o naa chhoda-o kant paasraa.
83

 
530
hau pMQu dsweI inq KVI koeI pRBu dsy iqin jwau ]
(41-1, isrIrwgu, mÚ 4)
ha-o panth dasaa-ee nit kharhee ko-ee parabhdasay tin jaa-o.
553

 
531
hau pwpI piqqu prm pwKMfI qU inrmlu inrMkwrI ]
(596-17, soriT, mÚ 1)
ha-o paapee patit param paakhandee too nirmal nirankaaree.
107

 
532
hau pUMjI nwmu dswiedw ko dsy hir Dnu rwis ]
(996-10, mwrU, mÚ 4)
ha-o poonjee naam dasaa-idaa ko dasay har Dhan raas.
847

 
533
hau bilhwrI [email protected] kau myrI ijMduVIey [email protected] hir hir nwmu ADwro rwm ]
(539-17, ibhwgVw, mÚ 4)
ha-o balihaaree tinH ka-o mayree jindurhee-ay jinH har har naam aDhaaro raam.
401

 
534
hau rih n skw ibnu dyKy pRIqmw mY nIru vhy vih clY jIau ]3]
(94-4, mwJ, mÚ 4)
ha-o reh na sakaa bin daykhay pareetamaa mai neer vahay veh chalai jee-o. ||3||
507

 
535
hau vM\w kurbwxu sweI Awpxy ]
(397-3, Awsw, m 5)
ha-o vanjaa kurbaan saa-ee aapnay.
128

 
536
hau vwir vwir jwau gur gopwl ]1] rhwau ]
(980-1, nt, mÚ 5)
ha-o vaar vaar jaa-o gur gopaal. ||1|| rahaa-o.
542

 
537
hau vwrI hau vwrxY kurbwxu qyry nwv no ]1] rhwau ]
(71-15, isrIrwgu, mÚ 1)
ha-o vaaree ha-o vaarnai kurbaan tayray naav no. ||1|| rahaa-o.
135

 
538
hau vwrI muKu Pyir ipAwry ]
(484-7, Awsw, Bgq kbIr jI)
ha-o vaaree mukh fayr pi-aaray.
517

 
539
hau vwrI vM\w KMnIAY vM\w qau swihb ky nwvY ]1] rhwau ]
(557-4, vfhMsu, mÚ 1)
ha-o vaaree vanjaa khannee-ai vanjaa ta-o saahib kay naavai. ||1|| rahaa-o.
461

 
540
haumY kriqAw nh suKu hoie ]
(222-10, gauVI guAwryrI, mÚ 1)
ha-umai karti-aa nah sukh ho-ay.
471

 
541
haumY nwvY nwil ivroDu hY duie n vsih iek Twie ]
(560-12, vfhMsu, mÚ 3)
ha-umai naavai naal viroDh hai du-ay na vaseh ik thaa-ay.
931

 
542
haumY rogu mwnuK kau dInw ]
(1140-16, BYrau, mÚ 5)
ha-umai rog maanukh ka-o deenaa.
731

 
543
htvwxI Dn mwl hwtu kIqu ]
(1180-7, bsMqu, mÚ 5)
hatvaanee Dhan maal haat keet.
806

 
544
hTu ingRhu kir kwieAw CIjY ]
(905-4, rwmklI, mÚ 1)
hath nigarahu kar kaa-i-aa chheejai.
452

 
545
hQu n lwie ksuMBVY jil jwsI Folw ]1] rhwau ]
(794-16, sUhI lilq, syK PrId jI)
hath na laa-ay kasumbh-rhai jal jaasee dholaa. ||1|| rahaa-o.
759

 
546
hm AMDuly AMD ibKY ibKu rwqy ikau cwlh gur cwlI ]
(667-14, DnwsrI, mÚ 4)
ham anDhulay anDh bikhai bikh raatay ki-o chaalah gur chaalee.
678

 
547
hm AhMkwrI AhMkwr AigAwn miq guir imilAY Awpu gvwieAw ]
(172-7, gauVI pUrbI, mÚ 4)
ham ahaNkaaree ahaNkaar agi-aan mat gur mili-ai aap gavaa-i-aa.
886

 
548
hm AprwD pwp bhu kIny kir dustI cor curwieAw ]
(172-7, gauVI pUrbI, mÚ 4)
ham apraaDh paap baho keenay kar dustee chor churaa-i-aa.
886

 
549
hm Avguix Bry eyku guxu nwhI AMimRqu Cwif ibKY ibKu KweI ]
(1406-8, sveIey mhly cauQy ky 4, bl)
ham avgun bharay ayk gun naahee amrit chhaad bikhai bikh khaa-ee.
262

 
550
hm sMqn isau bix AweI ]
(614-2, soriT, mÚ 5)
ham santan si-o ban aa-ee.
306

 
551
hm sMqn kI rynu ipAwry hm sMqn kI srxw ]
(614-2, soriT, mÚ 5)
ham santan kee rayn pi-aaray ham santan kee sarnaa.
306

 
552
hm hir isau DVw kIAw myrI hir tyk ]
(366-1, Awsw, mÚ 4)
ham har si-o Dharhaa kee-aa mayree har tayk.
166

 
553
hm hovh lwly goly gurisKw ky [email protected] Anidnu hir pRBu purKu iDAwieAw ]1]
(493-17, gUjrI, mÚ 4)
ham hovah laalay golay gursikhaa kay jinHaa an-din har parabh purakh Dhi-aa-i-aa. ||1||
623

 
554
hm kUkr qyry drbwir ]
(969-18, rwmklI, Bgq kbIr jI)
ham kookar tayray darbaar.
184

 
555
hm Gir swjn Awey ]
(764-6, sUhI, mÚ 1)
ham ghar saajan aa-ay.
235

 
556
hm Gry swcw soihlw swcY sbid suhwieAw rwm ]
(439-12, Awsw, mÚ 3)
ham gharay saachaa sohilaa saachai sabad suhaa-i-aa raam.
604

 
557
hm cwkr goibMd ky Twkuru myrw Bwrw ]
(399-17, Awsw, mÚ 5)
ham chaakar gobind kay thaakur mayraa bhaaraa.
194

 
558
hm folq byVI pwp BrI hY pvxu lgY mqu jweI ]
(878-1, rwmklI, mÚ 1)
ham dolat bayrhee paap bharee hai pavan lagai mat jaa-ee.
82

 
559
hm DnvMq BwgT sc nwie ]
(185-19, gauVI guAwryrI, mÚ 5)
ham Dhanvant bhaagath sach naa-ay.
421

 
560
hm bwirk kCUA n jwnh giq imiq qyry mUrK mugD ieAwnw ]
(697-1, jYqsrI, mÚ 4)
ham baarik kachhoo-a na jaanah gat mit tayray moorakh mugaDh i-aanaa.
187

 
561
hm bwirk qau srxweI ]
(626-17, soriT, m 5)
ham baarik ta-o sarnaa-ee.
189

 
562
hm bwirk qum ipqw hmwry qum muiK dyvhu KIrw ]
(884-7, rwmklI, mÚ 5)
ham baarik tum pitaa hamaaray tum mukh dayvhu kheeraa.
191

 
563
hm bwirk ipqw pRBu dwqw ]
(1266-10, mlwr, mÚ 5)
ham baarik pitaa parabh daataa.
189

 
564
hm bwirk mugD ieAwn ipqw smJwvihgy ]
(1321-1, kilAwn, mÚ 4)
ham baarik mugaDh i-aan pitaa samjaavhigay.
189

 
565
hm BIKk ByKwrI qyry qU inj piq hY dwqw ]
(666-9, DnwsrI, mÚ 3)
ham bheekhak bhaykhaaree tayray too nij pat hai daataa.
68

 
566
hm BUlh qum sdw ABUlw hm piqq qum piqq auDrIAw ]
(1213-6, swrMg, mÚ 5)
ham bhoolah tum sadaa abhoolaa ham patit tum patit uDhree-aa.
107

 
567
hm mUrK kau hir ikrpw krI ]
(1134-5, BYrau, mÚ 4)
ham moorakh ka-o har kirpaa karee.
959

 
568
hm mUrK mugD AigAwn mqI srxwgiq purK Ajnmw ]
(799-6, iblwvlu, mÚ 4)
ham moorakh mugaDh agi-aan matee sarnaagat purakh ajnamaa.
115

 
569
hm mUV mugD sdw sy BweI gur kY sbid pRgwsw ]1]
(601-1, soriT, mÚ 3)
ham moorh mugaDh sadaa say bhaa-ee gur kai sabad pargaasaa. ||1||
957

 
570
hm mYly qum aUjl krqy hm inrgun qU dwqw ]
(613-10 soriT, mÚ 5)
ham mailay tum oojal kartay ham nirgun too daataa.
104

 
571
hm vxjwry rwm ky ]
(165-12, gauVI bYrwgix, m 4)
ham vanjaaray raam kay.
419

 
572
hmrw Twkuru sB qy aUcw rYix idnsu iqsu gwvau ry ]
(404-5, Awsw, mÚ 5)
hamraa thaakur sabh tay oochaa rain dinas tis gaava-o ray.
826

 
573
hmrw Dnu mwDau goibMdu DrxIDru iehY swr Dnu khIAY ]
(336-6, gauVI, Bgq kbIr jI)

hamraa Dhan maaDha-o gobind DharneeDhar ihai saar Dhan kahee-ai.
423

 
574
hmrw Brmu gieAw Bau Bwgw ]
(655-2, soriT, Bgq kbIr jI)
hamraa bharam ga-i-aa bha-o bhaagaa.
558

 
575
hmrw mnu moihE gur mohin hm ibsm BeI muiK lwgy ]1]
(527-4, dyvgMDwrI m 4))
hamraa man mohi-o gur mohan ham bisam bha-ee mukh laagay. ||1||
825

 
576
hmrI gxq n gxIAw kweI Apxw ibrdu pCwix ]
(619-16, soriT, mÚ 5)
hamree ganat na ganee-aa kaa-ee apnaa birad pachhaan.
111

 
577
hmrI jwiq pwiq guru siqguru hm vyicE isru gur ky ]
(731-7, sUhI, mÚ 4)
hamree jaat paat gur satgur ham vaychi-o sir gur kay.
942

 
578
hmrY min iciq hir Aws inq ikau dyKw hir drsu qumwrw ]
(167-3, gauVI bYrwgix, mÚ 4)
hamrai man chit har aas nit ki-o daykhaa hardaras tumaaraa.
110

 
579
hmro shwau sdw sd BUln [email protected] ibrdu piqq auDrn ]
(828-1, iblwvlu, mÚ 5)
hamro sahaa-o sadaa sad bhoolan tumHro birad patit uDhran.
99

 
580
hmwrI ipAwrI AMimRq DwrI guir inmK n mn qy twrI ry ]1] rhwau ]
(404-15, Awsw, mÚ 5)
hamaaree pi-aaree amrit Dhaaree gur nimakh na man tay taaree ray. ||1|| rahaa-o.
681

 
581
hmwry kul kauny rwmu kihE ]
(856-3, iblwvlu, Bgq kbIr jI)
hamaaray kul ka-unay raam kahi-o.
870

 
582
hmwrY eyh ikrpw kIjY ]
(1321-14, kilAwn, mÚ 5)
hamaarai ayh kirpaa keejai.
611

 
583
hmwrY eykY hrI hrI ]
(715-7, tofI, mÚ 5)
hamaarai aikai haree haree.
976

 
584
hir AMimRq iBMny loiexw mnu pRyim rqMnw rwm rwjy ]
(448-17, Awsw, mÚ 4)
har amrit bhinnay lo-inaa man paraym ratannaa raam raajay.
560

 
585
hir AkQ kQw kw ijin rsu cwiKAw iqsu jn sB BUK lhMqI ]
(977-13, nt, mÚ 4)
har akath kathaa kaa jin ras chaakhi-aa tis jan sabh bhookh lahantee.
389

 
586
hir AwrwiD n jwnw ry ]
(612-5, soriT, mÚ 5)
har aaraaDh na jaanaa ray.
159

 
587
hir Awvqy kI Kbir guir pweI min qin Awndo Awnd Bey hir Awvqy suny myry lwl hir lwl ]
(977-8, nt nwrwien, mÚ 4)
har aavtay kee khabar gur paa-ee man tan aando aanand bha-ay har aavtay sunay mayray laal har laal.
234

 
588
hir eyku ismir eyku ismir eyku ismir ipAwry ]
(679-2, DnwsrI, mÚ 5)
har ayk simar ayk simar ayk simar pi-aaray.
382

 
589
hir sMig rwqw Anidnu jwgY ]
(201-10, gauVI, mÚ 5)
har sang raataa an-din jaagai.
825

 
590
hir sMig rwqy Bwih n jlY ]
(201-10, gauVI, mÚ 5)
har sang raatay bhaahi na jalai.
825

 
591
hir sMig rwqy mn qn hry ]
(181-7, gauVI guAwryrI, mÚ 5)
har sang raatay man tan haray.
318

 
592
hir smrQ kI srnw ]
(987-18, mwlI gauVw, mÚ 5)
har samrath kee sarnaa.
955

 
593
hir sw mIqu nwhI mY koeI ]
(1027-15, mwrU, mÚ 1)
har saa meet naahee mai ko-ee.
880

 
594
hir swcw ismrhu BweI ]
(616-10, soriT, mÚ 5)
har saachaa simrahu bhaa-ee.
363

 
595
hir isau jurY q sBu ko mIqu ]
(238-10, gauVI, mÚ 5)
har si-o jurai ta sabh ko meet.
372

 
596
hir isau pRIiq AMqru mnu byiDAw hir ibnu rhxu n jweI ]
(607-9, soriT, mÚ 4)
har si-o pareet antar man bayDhi-aa har bin rahan na jaa-ee.
504

 
597
hir ismrq siB imtih klys ]
(194-16, gauVI, mÚ 5)
har simrat sabh miteh kalays.
411

 
598
hir ismrq qyrI jwie blwie ]
(193-9, gauVI, mÚ 5)
har simrat tayree jaa-ay balaa-ay.
371

 
599
hir hir AKr duie ieh mwlw ]
(388-4, Awsw, mÚ 5)
har har akhar du-ay ih maalaa.
362

 
600
hir hir sMq jnw kI jIvin ]
(1222-1, swrMg, mÚ 5)
har har sant janaa kee jeevan.
458

 
601
hir hir ismrhu sMq gopwlw ]
(617-12, soriT, mÚ 5)
har har simrahu sant gopaalaa.
160

 
602
hir hir hir hir nwmu jpwhw ]
(698-16, jYqsrI, mÚ 4)
har har har har naam japaahaa.
379

 
603
hir hir hir gun gwvhu ]
(1120-6, kydwrw, mÚ 5)
har har har gun gaavhu.
394

 
604
hir hir kQw suxwie pRB gurmiq hir irdY smwxI ]
(996-17, mwrU, mÚ 4)
har har kathaa sunaa-ay parabh gurmat har ridai samaanee.
392

 
605
hir hir kQw sunhu iek inmK pl siB iklivK pwp lih jwnI ]1] rhwau ]
(667-8, DnwsrI, mÚ 4)
har har kathaa sunhu ik nimakh pal sabh kilvikh paap leh jaanee. ||1|| rahaa-o.
390

 
606
hir hir krih inq kptu kmwvih ihrdw suDu n hoeI ]
(732-6, sUhI, mÚ 4)
har har karahi nit kapat kamaaveh hirdaa suDh na ho-ee.
661

 
607
hir hir krq imty siB Brmw ]
(874-7, goNf, Bgq nwmdyv jI)
har har karat mitay sabh bharmaa.
174

 
608
hir hir gux goivMd jpwhw ]
(699-3, jYqsrI, mÚ 4)
har har gun govind japaahaa.
378

 
609
hir hir guru guru krq Brm gey ]
(241-14, gauVI, mÚ 5)
har har gur gur karat bharam ga-ay.
951

 
610
hir hir jphu ipAwirAw gurmiq ly hir boil ]
(22-3, isrIrwgu, mÚ 1)
har har japahu pi-aari-aa gurmat lay har bol.
911

 
611
hir hir nwmu Apwr AmolI ]
(822-3, iblwvlu, mÚ 5)
har har har naam apaar amolee.
616

 
612
hir hir nwmu Amolw ]
(407-5, Awsw, mÚ 5)
har har naam amolaa.
357

 
613
hir hir nwmu sMqn kY sMig ]
(197-10, gauVI, mÚ 5)
har har naam santan kai sang.
987

 
614
hir hir nwmu jphu inq pRwxI ]
(192-16, gauVI, mÚ 5)
har har naam japahu nit paraanee.
466

 
615
hir hir nwmu jphu myry BweI ]
(161-7, gauVI guAwryrI, mÚ 3)
har har naam japahu mayray bhaa-ee.
680

 
616
hir hir nwmu dIE guir swQy ]
(1212-17, swrMg, mÚ 5)
har har naam dee-o gur saathay.
344

 
617
hir hir nwmu dIE dwrU ]
(622-16, soriT, mÚ 5)
har har naam dee-o daaroo.
447

 
618
hir hir nwmu iDAweIAY myrI ijMduVIey gurmuiK nwmu Amoly rwm ]
(537-14, ibhwgVw, mÚ 4)
har har naam Dhi-aa-ee-ai mayree jindurhee-ay gurmukh naam amolay raam.
398

 
619
hir hir nwmu inDwnu hY gurmuiK pwieAw jwie ]
(1316-12, slok mÚ 4, kwnVy kI vwr )
har har naam niDhaan hai gurmukh paa-i-aa jaa-ay.
---

 
620
hir hir nwmu inDwnu lY gurmiq hir piq pwie ]
(996-2, mwrU, mÚ 4)
har har naam niDhaan lai gurmat har pat paa-ay.
909

 
621
hir hir nwmu mY hir min BwieAw ]
(94-4, mwJ, mÚ 4)
har har naam mai har man bhaa-i-aa.
507

 
622
hir hir bUMd Bey hir suAwmI hm cwiqRk ibll ibllwqI ]
(668-1, DnwsrI, mÚ 4)
har har boond bha-ay har su-aamee ham chaatrik bilal billaatee.
510

 
623
hir ihrdY jip nwmu murwrI ]
(1135-6, BYrau, mÚ 4)
har hirdai jap naam muraaree.
888

 
624
hir kw sMqu sqguru sq purKw jo bolY hir hir bwnI ]
(667-8, DnwsrI, mÚ 4)
har kaa sant satgur sat purkhaa jo bolai har har baanee.
390

 
625
hir kw sMqu prwn Dn iqs kw pinhwrw ]
(745-12, sUhI, mÚ 5)
har kaa sant paraan Dhan tis kaa panihaaraa.
308

 
626
hir kw sMqu imlY gur swDU lY iqs kI DUir muiK lweI ]3]
(1263-5, mlwr, mÚ 4)
har kaa sant milai gur saaDhoo lai tis kee Dhoor mukh laa-ee. ||3||
219

 
627
hir kw jnu hir jl kw mInw hir ibsrq PUit mrY ]3]
(1263-12, mlwr, mÚ 4)
har kaa jan har jal kaa meenaa har bisrat foot marai. ||3||
462

 
628
hir kw nwmu iDAwie kY hohu hirAw BweI ]
(1193-7, bsMqu, mÚ 5)
har kaa naam Dhi-aa-ay kai hohu hari-aa bhaa-ee.
806

 
629
hir kw nwmu irdY inq iDAweI ]
(394-2, Awsw, mÚ 5)
har kaa naam ridai nit Dhi-aa-ee.
365

 
630
hir kw iblovnw iblovhu myry BweI ]
(478-6, Awsw, Bgq kbIr jI)
har kaa bilovanaa bilovahu mayray bhaa-ee.
340

 
631
hir kI giq nih koaU jwnY ]
(537-8, ibhwgVw, mÚ 9)
har kee gat neh ko-oo jaanai.
143

 
632
hir kI qum syvw krhu dUjI syvw krhu n koie jI ]
(490-8, gUjrI, mÚ 3)
har kee tum sayvaa karahu doojee sayvaa karahu na ko-ay jee.
655

 
633
hir kI ipAws ipAwsI kwmin dyKau rYin sbweI ]
(1232-6, swrMg, mÚ 1)
har kee pi-aas pi-aasee kaaman daykh-a-u rain sabaa-ee.
506

 
634
hir kI pUjw dulB hY sMqhu khxw kCU n jweI ]1]
(910-5, rwmklI, mÚ 3)
har kee poojaa dulambh hai santahu kahnaa kachhoo na jaa-ee. ||1||
397

 
635
hir kIAw kQw khwxIAw guir mIiq suxweIAw ]
(725-10, iqlµg, mÚ 4)
har kee-aa kathaa kahaanee-aa gur meet sunaa-ee-aa.
622

 
636
hir kIrqn mih eyhu mnu jwgY ]1] rhwau ]
(199-3, gauVI, m 5)
har keertan meh ayhu man jaagai. ||1|| rahaa-o.
694

 
637
hir ky sMq sunhu jsu kwnI ]
(667-8, DnwsrI, mÚ 4)
har kay sant sunhu jas kaanee.
390

 
638
hir ky sKw swD jn nIky iqn aUpir hwQu vqwvY ]
(881-7, rwmklI, mÚ 4)
har kay sakhaa saaDh jan neekay tin oopar haath vataavai.
565

 
639
hir ky crn kml min iDAwau ]
(714-11, tofI, mÚ 5)
har kay charan kamal man Dhi-aa-o.
444

 
640
hir ky crn jip jWau kurbwnu ]
(827-6, iblwvlu, mÚ 5)
har kay charan jap jaaN-o kurbaan.
695

 
641
hir ky drsn ko min cwau ]
(1119-17, kydwrw, mÚ 5)
har kay darsan ko man chaa-o.
998

 
642
hir ky nwm ky jn kWKI ]
(1227-11, swrMg, mÚ 5)
har kay naam kay jan kaaNkhee.
533

 
643
hir ky nwm ky ibAwpwrI ]
(1123-7, kydwrw, Bgq kbIr jI)
har kay naam kay bi-aapaaree.
419

 
644
hir ky nwm ibnw duKu pwvY ]
(830-18, iblwvlu, mÚ 9)
har kay naam binaa dukh paavai.
464

 
645
hir ky logw mo kau nIiq fsY ptvwrI ]
(793-6, sUhI lilq, Bgq kbIr jI)
har kay logaa mo ka-o neet dasai patvaaree.
730

 
646
hir ko nwmu sdw suKdweI ]
(1008-5, mwrU, mÚ 9)
har ko naam sadaa sukh-daa-ee.
359

 
647
hir Kojhu vfBwgIho imil swDU sMgy rwm ]
(848-11, iblwvlu, mÚ 5)
har khojahu vadbhaageeho mil saaDhoo sangay raam.
828

 
648
hir gux kih n skau bnvwrI ]
(666-15, DnwsrI, mÚ 4)
har gun kahi na saka-o banvaaree.
114

 
649
hir gux gwau mnw siqguru syiv ipAwir ]
(50-10, isrIrwgu, mÚ 5)
har gun gaa-o manaa satgur sayv pi-aar.
767

 
650
hir gux gwvY hau iqsu bilhwrI ]
(528-3, dyvgMDwrI mÚ 4)
har gun gaavai ha-o tis balihaaree.
886

 
651
hir gux pVIAY hir gux guxIAY ]
(95-1, mwJ, mÚ 4)
har gun parhee-ai har gun gunee-ai.
500

 
652
hir gun khqy khnu n jweI ]
(659-16, soriT, Bgq BIKn jI)
har gun kahtay kahan na jaa-ee.
364

 
653
hir gun kwih n gwvhI mUrK AigAwnw ]
(726-15, iqlg, mÚ 9)
har gun kaahi na gaavhee moorakh agi-aanaa.
388

 
654
hir gur igAwnu hir rsu hir pwieAw ]
(95-12, mwJ, mÚ 4)
har gur gi-aan har ras har paa-i-aa.
410

 
655
hir crx kml kI tyk siqguir idqI quis kY bil rwm jIau ]
(777-19, sUhI, mÚ 5)
har charan kamal kee tayk satgur ditee tus kai bal raam jee-o.
222

 
656
hir crn srn goibMd duK BMjnw dws Apuny kau nwmu dyvhu ]
(683-9, DnwsrI, mÚ 5)
har charan saran gobind dukh bhanjnaa daas apunay ka-o naam dayvhu.
81

 
657
hir cyiq mn myry qU gur kw sbdu kmwie ]
(560-12, vfhMsu, mÚ 3)
har chayt man mayray too gur kaa sabad kamaa-ay.
931

 
658
hir jsu sunih n hir gun gwvih ]
(332-4, gauVI cyqI, Bgq kbIr jI)
har jas suneh na har gun gaavahi.
708

 
659
hir jsu gwvhu Bgvwn ]
(1297-18, kwnVw, mÚ 4)
har jas gaavhu bhagvaan.
380

 
660
hir jsu ry mnw gwie lY jo sMgI hY qyro ]
(727-2, iqlg, mÚ 9)
har jas ray manaa gaa-ay lai jo sangee hai tayro.
763

 
661
hir jn aUqm aUqm bwxI muiK bolih praupkwry ]
(493-4, gUjrI, mÚ 4)
har jan ootam ootam banee mukh boleh par-upkaaray.
77

 
662
hir jn sMq imlhu myry BweI ]
(95-6, mwJ, mÚ 4)
har jan sant milhu mayray bhaa-ee.
562

 
663
hir jn sgl auDwry sMg ky ]
(1208-13, swrMg, mÚ 5)
har jan sagal uDhaaray sang kay.
705

 
664
hir jn ismrhu ihrdY rwm ]
(702-13, jYqsrI, mÚ 5)
har jan simrahu hirdai raam.
461

 
665
hir jn kau iehI suhwvY ]
(613-5, soriT, mÚ 5)
har jan ka-o ihee suhaavai.
696

 
666
hir jn CoifAw sglw Awpu ]
(1217-17, swrMg, mÚ 5)
har jan chhodi-aa saglaa aap.
887

 
667
hir jn dyKhu siqguru nYnI ]
(800-5, iblwvlu, mÚ 4)
har jan daykhhu satgur nainee.
829

 
668
hir jn nwchu hir hir iDAwie ]
(368-13, Awsw, m 4)
har jan naachahu har har Dhi-aa-ay.
704

 
669
hir jn bolq sRIrwm nwmw imil swDsMgiq hir qor ]1] rhwau ]
(1265-14, mlwr, mÚ 4)
har jan bolat sareeraam naamaa mil saaDhsangat har tor. ||1|| rahaa-o.
386

 
670
hir jn rwKy gur goivMd ]
(681-16, DnwsrI, mÚ 5)
har jan raakhay gur govind.
199

 
671
hir jn rwm rwm rwm iDAWey ]
(1208-16, swrMg, mÚ 5)
har jan raam raam raam Dhi-aaN-ay.
461

 
672
hir jin ismirAw nwm ADwir ]
(620-5, soriT, mÚ 5)
har jan simri-aa naam aDhaar.
449

 
673
hir jnu gun gwvq hisAw ]
(1319-10, kilAwn, mÚ 4)
har jan gun gaavat hasi-aa.
992

 
674
hir jip jpy mnu DIry ]1] rhwau ]
(132-19, mwJ, mÚ 5)
har jap japay man Dheeray. ||1|| rahaa-o.
941

 
675
hir jpidAw iKnu iFl n kIjeI myrI ijMduVIey mqu ik jwpY swhu AwvY ik n AwvY rwm ]
(540-11, ibhwgVw, mÚ 4)
har japdi-aa khin dhil na keej-ee mayree jindurhee-ay mat ke jaapai saahu aavai ke na aavai raam.
402

 
676
hir jpy hir mMdru swijAw sMq Bgq gux gwvih rwm ]
(781-12, sUhI, mÚ 5)
har japay har mandar saaji-aa sant bhagat gun gaavahi raam.
859

 
677
hir jI eyh qyrI vifAweI ]
(637-13, soriT, mÚ 3)
har jee ayh tayree vadi-aa-ee.
855

 
678
hir jI qU Awpy rMgu cVwie ]
(639-1, soriT, mÚ 3)
har jee too aapay rang charhaa-ay.
845

 
679
hir jI mwqw hir jI ipqw hir jIau pRiqpwlk ]
(1101-17, mwrU, mÚ 5)

har jee maataa har jee pitaa har jee-o partipaalak.
191

 
680
hir jIau Awpy bKis imlwie ]
(638-9, soriT, mÚ 3)
har jee-o aapay bakhas milaa-ay.
111

 
681
hir jIau sdw qyrI srxweI ]
(1333-17, pRBwqI, mÚ 3)
jo tayree sarnaa-ee har jee-o tin too raakhan jog.
78

 
682
hir jIau sbdy jwpdw BweI pUrY Bwig imlwie ]
(639-1, soriT, mÚ 3)
har jee-o sabday jaapdaa bhaa-ee poorai bhaag milaa-ay.
845

 
683
hir jIau ik®pw krhu qum ipAwry ]
(603-16, soriT, mÚ 3)
har jee-o kirpaa karahu tum pi-aaray.
861

 
684
hir jIau quDu no sdw swlwhI ipAwry ijcru Gt AMqir hY swsw ]
(601-1, soriT, mÚ 3)
har jee-o tuDh no sadaa saalaahee pi-aaray jichar ghat antar hai saasaa.
957

 
685
hir jIau qU suK sMpiq rwis ]
(619-9, soriT, mÚ 5)
har jee-o too sukh sampat raas.
447

 
686
hir jIau inmwixAw qU mwxu ]
(624-14, soriT, mÚ 5)
har jee-o nimaani-aa too maan.
190

 
687
hir jU rwiK lyhu piq myrI ]
(703-2, jYqsrI, mÚ 9)
har joo raakh layho pat mayree.
114

 
688
hir dieAwil dieAw pRiB kInI myrY min qin muiK hir bolI ]
(168-16, gauVI pUrbI, mÚ 4)
har da-i-aal da-i-aa parabh keenee mayrai man tan mukh har bolee.
415

 
689
hir drsn kau myrw mnu bhu qpqY ijau iqRKwvMqu ibnu nIr ]1]
(861-18, goNf, mÚ 4)
har darsan ka-o mayraa man baho taptai ji-o tarikhaavaNt bin neer. ||1||
503

 
690
hir drsn kI min ipAws GnyrI ]
(804-19, iblwvlu, m 5)
har darsan kee man pi-aas ghanayree.
549

 
691
hir drsnu dyhu hir Aws qumwrI ]
(164-15, gauVI guAwryrI, mÚ 4)
har darsan dayh har aas tumaaree.
521

 
692
hir idnu rYin kIrqnu gweIAY ]
(623-14, soriT, mÚ 5)
har din rain keertan gaa-ee-ai.
698

 
693
hir duAwrY KrIAw ]
(746-3, sUhI, mÚ 5)
har du-aarai kharee-aa.
529

 
694
hir Dnu jwp hir Dnu qwp hir Dnu Bojnu BwieAw ]
(495-14, gUjrI, mÚ 5)
har Dhan jaap har Dhan taap har Dhan bhojan bhaa-i-aa.
422

 
695
hir Dnu rqnu jvyhru mwxku hir DnY nwil AMimRq vylY vqY hir BgqI hir ilv lweI ] shweI ]
(733-19, sUhI, mÚ 4)
har Dhan ratan javayhar maanak har Dhanai naal amrit vaylai vatai har bhagtee har liv laa-ee.
425

 
696
hir nwmu Dnu inrmlu Aiq Apwrw ]
(664-1, DnwsrI, mÚ 3)
har naam Dhan nirmal at apaaraa.
426

 
697
hir nwmu lyhu mIqw lyhu AwgY ibKm pMQu BYAwn ]1] rhwau ]
(214-6, gOVI mwlvw, mÚ 5)
har naam layho meetaa layho aagai bikham panth bhai-aan. ||1|| rahaa-o.
655

 
698
hir nwmw hir rM|u hY hir rM|u mjITY rM|u ]
(731-19, sUhI, mÚ 4)
har naamaa har rany hai har rany majeethai rany.
416

 
699
hir nwmY quil n pujeI jy lK kotI krm kmwie ]2]
(62-4, isrIrwgu, mÚ 1)
har naamai tul na puj-ee jay lakh kotee karam kamaa-ay. ||2||
451

 
700
hir pihlVI lwv privrqI krm idRVwieAw bil rwm jIau ]
(773-16, sUhI, mÚ 4)
har pahilarhee laav parvirtee karam drirh-aa-i-aa bal raam jee-o.
600

 
701
hir pihlVI lwv privrqI krm idRVwieAw bil rwm jIau ]
(773-16, sUhI, mÚ 4)
har pahilarhee laav parvirtee karam drirh-aa-i-aa bal raam jee-o.
---

 
702
hir pRwn pRBU suKdwqy ]
(529-18, dyvgMDwrI mÚ 5)
har paraan parabhoo sukh-daatay.
303

 
703
hir pRyim ksweI idnsu rwiq hir rqI hir rMig coly ]
(642-14, soriT, m 4)
har paraym kasaa-ee dinas raat har ratee har rang cholay.
846

 
704
hir pVu hir ilKu hir jip hir gwau hir Baujlu pwir auqwrI ]
(669-5, DnwsrI, mÚ 4)
har parh har likh har jap har gaa-o har bha-ojal paar utaaree.
370

 
705
hir pyKn kau ismrq mnu myrw ]
(204-13, gauVI, mÚ 5)
har paykhan ka-o simrat man mayraa.
539

 
706
hir ibsrq sdw KuAwrI ]
(711-15, tofI, mÚ 5)
har bisrat sadaa khu-aaree.
467

 
707
hir ibsrq so mUAw ]1] rhwau ]
(407-15, Awsw, mÚ 5)
har bisrat so moo-aa. ||1|| rahaa-o.
926

 
708
hir ibnu Avr ik®Aw ibrQy ]
(216-4, gauVI mwlw , mÚ 5)
har bisrat so moo-aa. ||1|| rahaa-o.
454

 
709
hir ibnu sBu ikCu mYlw sMqhu ikAw hau pUj cVweI ]2]
(910-5, rwmklI, mÚ 3)
har bin sabh kichh mailaa santahu ki-aa ha-o pooj charhaa-ee. ||2||
397

 
710
hir ibnu kaunu shweI mn kw ]
(1253-16, swrMg, Bgq kbIr jI)
har bin ka-un sahaa-ee man kaa.
758

 
711
hir ibnu ikau jIvw myrI mweI ]
(1232-6, swrMg, mÚ 1)
har bin ki-o jeevaa mayree maa-ee.
506

 
712
hir ibnu ikau rhIAY duKu ibAwpY ]
(1197-9, swrMg, mÚ 1)
har bin ki-o rahee-ai dukh bi-aapai.
544

 
713
hir ibnu jIau jil bil jwau ]
(14-3, isrIrwgu, mÚ 1)
har bin jee-o jal bal jaa-o.
472

 
714
hir ibnu jIArw rih n skY ijau bwlku KIr ADwrI ]
(506-17, gUjrI, mÚ 4)
har bin jee-araa reh na sakai ji-o baalak kheer aDhaaree.
691

 
715
hir ibnu qyro ko n shweI ]
(1231-8, swrMg, mÚ 9)
har bin tayro ko na sahaa-ee.
764

 
716
hir ibnu bYl ibrwny hueIhY ]
(524-8, gUjrI, Bgq kbIr jI)
har bin bail biraanay hu-eehai.
468

 
717
hir ibnu rih n skau iek rwqI ]
(668-1, DnwsrI, mÚ 4)
har bin reh na saka-o ik raatee.
510

 
718
hir ibnu rih n skY mnu myrw ]
(711-4, tofI, mÚ 4)
har bin reh na sakai man mayraa.
540

 
719
hir Bgiq ibnw ly Drin gflIAw ]2]
(385-1, Awsw, mÚ 5)
har bhagat binaa lay Dharan gadlee-aa. ||2||
467

 
720

hir Bgqw hir Dnu rwis hY gur pUiC krih vwpwru ]
(28-13, isrIrwgu, mÚ 3)
har bhagtaa har Dhan raas hai gur poochh karahi vaapaar.

---

 
721
hir Bgqw kw Awsrw An nwhI Twau ]
(815-1, iblwvlu, mÚ 5)
har bhagtaa kaa aasraa an naahee thaa-o.
994

 
722
hir min qin visAw soeI ]
(629-14, soriT, mÚ 5)
har man tan vasi-aa so-ee.
891

 
723
hir myro ipru hau hir kI bhurIAw ]
(483-9, Awsw, Bgq kbIr jI)
har mayro pir ha-o har kee bahuree-aa.
590

 
724
hir rMg rMg rMg AnUpyrY ]
(1304-13, kwnVw, mÚ 5)
har rang rang rang anoopayrai.
798

 
725
hir rsu pIvhu BweI ]
(630-5, soriT, m 5)
har ras peevhu bhaa-ee.
410

 
726
hir rsu pIvq sd hI rwqw ]
(377-10, Awsw, mÚ 5)
har ras peevat sad hee raataa.
406

 
727
hir rsu pIvY Almsqu mqvwrw ]
(377-10, Awsw, mÚ 5)
har ras peevai almasat matvaaraa.
406

 
728
hir rwm rwm rwm rwmw ]
(218-9, gauVI mwJ, mÚ 5)
har raam raam raam raamaa.
951

 
729
hrxI hovw bin bsw kMd mUl cuix Kwau ]
(157-2, gauVI bYrwgix, mÚ 1)
harnee hovaa ban basaa kand mool chun khaa-o.
519

 
730
hliq suKu pliq suKu inq suKu ismrno nwmu goibMd kw sdw lIjY ]
(683-13, DnwsrI, mÚ 5)
halat sukh palat sukh nit sukh simrano naam gobind kaa sadaa leejai.
358

 
731
hly XwrW hly XwrW KuisKbrI ]
(727-16, iqlg, Bgq nwmdyv jI)
halay yaaraaN halay yaaraaN khusikhabree.
126

 
732
hw hw pRB rwiK lyhu ]
(675-11, DnwsrI, mÚ 5)
haa haa parabh raakh layho.
115

 
733
ihrdY hir ky crx vsweI ]
(619-6, soriT, m 5)
hirdai har kay charan vasaa-ee.
612

 
734
ihrdY hir jI ko ismrnu DrY ]1] rhwau ]
(1165-6, BYrau, Bgq nwmdyv jI)
hirdai har jee ko simran Dharai. ||1|| rahaa-o.
328

 
735
ihrdY nwmu vswiehu ]
(621-12, soriT, mÚ 5)
hirdai naam vasaa-iho.
950

 
736
hIau ifvY mn AYsI pRIiq kIjY ]
(454-15, Awsw, mÚ 5)
hee-o divai man aisee pareet keejai.
526

 
737
hukmI vrsx lwgy myhw ]
(104-10, mwJ, mÚ 5)
hukmee varsan laagay mayhaa.
808

 
738
huix nhI sMdysro mwieE ]
(624-7, soriT, mÚ 5)
hun nahee sandaysaro maa-i-o.
500

 
739
hy goibMd hy gopwl hy dieAwl lwl ]1] rhwau ]
(1273-1, mlwr, mÚ 5)
hay gobind hay gopaal hay da-i-aal laal. ||1|| rahaa-o.
82

 
740
hY koeI rwm ipAwro gwvY ]
(203-13, gauVI bYrwgix, mÚ 5)
hai ko-ee raam pi-aaro gaavai.
954

 
741
hY nwhI koaU bUJnhwro jwnY kvnu Bqw ]
(498-8, gUjrI, mÚ 5)
hai naahee ko-oo boojhanhaaro jaanai kavan bhataa.
962

 
742
hoie iekqR imlhu myry BweI duibDw dUir krhu ilv lwie ]
(1185-10, bsMqu ihMfol, mÚ 5)
ho-ay ikatar milhu mayray bhaa-ee dubiDhaa door karahu liv laa-ay.
566

 
743
hoeI rwjy rwm kI rKvwlI ]
(620-1, soriT, mÚ 5)
ho-ee raajay raam kee rakhvaalee.
177

 
744
hohu dieAwl myrw mnu lwvhu hau Anidnu rwm nwmu inq iDAweI ]
(493-10, gUjrI, mÚ 4)
hohu da-i-aal mayraa man laavhu ha-o an-din raam naam nit Dhi-aa-ee.
920

 
745
holI kInI sMq syv ]
(1180-2, bsMqu, mÚ 5)
holee keenee sant sayv.
798

 
 
 
 
 
 
 
English Translation by Singh Sahib Sant Singh Khalsa, MD.
Phonetic Transliteration by Kulbir Singh Thind, MD.
WEB DESIGNER: KHUSHDEV K. THIND, Ph.D;           DATE: APRIL 2002.
TOP