INDICES: a A e s h k K g G | c C j J \ t T
f
F x q Q d D n p P b B m X r l v V
K         Click on or to view files in Regular (html) or Table (pdf) Format.
Adobe Acrobat Reader is needed to view & print the pdf files.
 
SHABADS
Pg# Amrit
Keertan
Display
Format
 
908
Ksmu ibswir Awn kMim lwgih ]
(195-1, gauVI, mÚ 5)
khasam bisaar aan kamm laageh.
491

 
909
KqRI bRwhmxu sUdu vYsu ko jwpY hir mMqRü jpYnI ]
(800-5, iblwvlu, mÚ 4)
khatree baraahman sood vais ko jaapai har mantar japainee.
829

 
910
Kwxw pIxw hsxw sauxw ivsir gieAw hY mrxw ]
(1254-4, mlwr, mÚ 1)
khaanaa peenaa hasnaa sa-unaa visar ga-i-aa hai marnaa.
932

 
911
Kwq Krcq inbhq rhY gur sbdu AKUt ]
(816-13, iblwvlu, mÚ 5)
khaat kharchat nibhat rahai gur sabad akhoot.
427

 
912
Kwilku Klk Klk mih Kwilku pUir rihE sRb TWeI ]1] rhwau ]
(1349-19, pRBwqI, Bgq kbIr jI)
khaalik khalak khalak meh khaalik poor rahi-o sarab thaaN-ee. ||1|| rahaa-o.
156

 
913
iKn mih Qwip auQwpnhwrw kImiq jwie n krI ]
(499-13, gUjrI mhlw 5 ])
khin meh thaap uthaapanhaaraa keemat jaa-ay na karee.
902

 
914
iKn mih Qwip invwjy Twkur nIc kIt qy krih rwjMgw ]1]
(824-11, iblwvlu, mÚ 5)
khin meh thaap nivaajay thaakur neech keet tay karahi raajangaa. ||1||
143

 
915
KIr ADwir bwirku jb hoqw ibnu KIrY rhnu n jweI ]
(1266-10, mlwr, mÚ 5)
kheer aDhaar baarik jab hotaa bin kheerai rahan na jaa-ee.
189

 
916
Kurwswn Ksmwnw kIAw ihMdusqwnu frwieAw ]
(360-12, Awsw, mÚ 1)
khuraasaan khasmaanaa kee-aa hindusataan daraa-i-aa.
936

 
917
KuilAw krmu ik®pw BeI Twkur kIrqnu hir hir gweI ]
(1000-7, mwrU, mÚ 5)
khuli-aa karam kirpaa bha-ee thaakur keertan har har gaa-ee.
695

 
918
KUbu KUbu KUbu KUbu KUbu qyro nwmu ]
(1137-19, BYrau, mÚ 5)
khoob khoob khoob khoob khoob tayro naam.
356

 
919
KUbu qyrI pgrI mITy qyry bol ]
(727-16, iqlg, Bgq nwmdyv jI)
khoob tayree pagree meethay tayray bol.
126

 
920
Kyil iKlwie lwf lwfwvY sdw sdw AndweI ]
(1213-17, swrMg, mÚ 5)
khayl khilaa-ay laad laadaavai sadaa sadaa andaa-ee.
161

 
921
Kojhu sMqhu hir bRhm igAwnI ]
(893-4, rwmklI, mÚ 5)
khojahu santahu har barahm gi-aanee.
826

 
922
Kojq sMq iPrih pRB pRwx ADwry rwm ]
(545-13, ibhwgVw, mÚ 5)
khojat sant fireh parabh paraan aDhaaray raam.
502

 
923
Kojq Kojq drsn cwhy ]
(98-2, mwJ, mÚ 5)
khojat khojat darsan chaahay.
982

 
924
Kojq Kojq mY iPrw Kojau bn Qwn ]
(816-8, iblwvlu, mÚ 5)
khojat khojat mai firaa khoja-o ban thaan.
555

 
925
Kojq iPry AsMK AMqu n pwrIAw ]
(240-18, gauVI mwJ, mÚ 5)
khojat firay asaNkh ant na paaree-aa.
944

 
 
 
 
 
 
 
English Translation by Singh Sahib Sant Singh Khalsa, MD.
Phonetic Transliteration by Kulbir Singh Thind, MD.
WEB DESIGNER: KHUSHDEV K. THIND, Ph.D;      DATE: APRIL 2002.
TOP