INDICES: a A e s h k K g G | c C j J \ t T
f
F x q Q d D n p P b B m X r l v V
v         Click on or to view files in Regular (html) or Table (pdf) Format.
Adobe Acrobat Reader is needed to view & print the pdf files.
 
SHABADS
Pg# Amrit
Keertan
Display
Format
 
2252
vM\u myry Awlsw hir pwis bynqI ]
(460-11, Awsw, mÚ 5)
vanj mayray aalsaa har paas baynantee.
824

 
2253
vsu myry ipAwirAw vsu myry goivdw hir kir ikrpw min vsu jIau ]
(173-10, gauVI mwJ, mÚ 4)
vas mayray pi-aari-aa vas mayray govidaa har kar kirpaa man vas jee-o.
182

 
2254
vfBwgI hir kIrqnu gweIAY ]
(196-14, gauVI, mÚ 5)
vadbhaagee har keertan gaa-ee-ai.
395

 
2255
vfw myrw goivMdu Agm Agocru Awid inrMjnu inrMkwru jIau ]
(448-1, Awsw, mÚ 4)
vadaa mayraa govind agam agochar aad niranjan nirankaar jee-o.
130

 
2256
vfI Awrjw hir goibMd kI sUK mMgl kilAwx bIcwirAw ]1] rhwau ]
(806-18, iblwvlu, m 5)
vadee aarjaa har gobind kee sookh mangal kali-aan beechaari-aa. ||1|| rahaa-o.
269

 
2257
vfI vifAweI vfy kI gurmuiK bolwqw ]6]
(510-16, pauVI gUjrI kI vwr mÚ 3)
vadee vadi-aa-ee vaday kee gurmukh bolaataa. ||6||
130

 
2258
vfy vfy jo dIsih log ]
(188-13, gauVI, mÚ 5)
vaday vaday jo deeseh log.
873

 
2259
vfy vfy rwjn Aru BUmn qw kI iqRsn n bUJI ]
(672-3, DnwsrI, mÚ 5)
vaday vaday raajan ar bhooman taa kee tarisan na boojhee.
727

 
2260
vxju krhu vxjwirho vKru lyhu smwil ]
(22-18, isrIrwgu, mÚ 1)
vanaj karahu vanjaariho vakhar layho samaal.
418

 
2261
vwhu vwhu swcy mY qyrI tyk ]
(153-3, gauVI, mÚ 1)
vaahu vaahu saachay mai tayree tayk.
97

 
2262
vwhu vwhu pUry gur kI bwxI ]
(754-5, sUhI, mÚ 3)
vaahu vaahu pooray gur kee banee.
438

 
2263
vwhu vwhu bwxI inrMkwr hY iqsu jyvfu Avru n koie ]
(515-16, sloku mÚ 3 gUjrI kI vwr )
vaahu vaahu banee nirankaar hai tis jayvad avar na ko-ay.
686

 
2264
vwihgurU vwihgurU vwihgurU vwih jIau ]
(1402-11, sveIey mhly cauQy ky 4, gXMd)
vaahiguroo vaahiguroo vaahiguroo vaahi jee-o.
127

 
2265
vwir vwrau Aink fwrau ]
(1306-10, kwnVw, mÚ 5)
vaar vaara-o anik daara-o.
591

 
2266
ivsru nwhI eyvf dwqy ]
(100-2, mwJ, mÚ 5)
visar naahee ayvad daatay.
70

 
2267
ivsru nwhI dwqwr Awpxw nwmu dyhu ]
(761-16, sUhI, m 5)
visar naahee daataar aapnaa naam dayh.
474

 
2268
ivsru nwhI pRB pRwx ADwry jIau ]
(217-11, gauVI mwJ , mÚ 5)
visar naahee parabh paraan aDhaaray jee-o.
79

 
2269
ivsrih nwhI ijqu qU kbhU so Qwnu qyrw kyhw ]
(747-9, sUhI, mÚ 5)
visrahi naahee jit too kabhoo so thaan tayraa kayhaa.
956

 
2270
ivic krqw purKu KloAw ]
(623-2, soriT, mÚ 5)
vich kartaa purakh khalo-aa.
859

 
2271
ivic dunIAw syv kmweIAY ]
(25-16, isrIrwgu, mÚ 1)

vich dunee-aa sayv kamaa-ee-ai.
889

 
2272
vIAwhu hoAw myry bwbulw gurmuKy hir pwieAw ]
(78-11, isrIrwgu, mÚ 4 )
vee-aahu ho-aa mayray babulaa gurmukhay har paa-i-aa.
602

 
2273
vYdo n vweI BYxo n BweI eyko shweI rwmu hy ]1]
(1008-1, mwrU, mÚ 5)
vaido na vaa-ee bhaino na bhaa-ee ayko sahaa-ee raam hay. ||1||
950

 
 
 
 
 
 
 
English Translation by Singh Sahib Sant Singh Khalsa, MD.
Phonetic Transliteration by Kulbir Singh Thind, MD.
WEB DESIGNER: KHUSHDEV K. THIND, Ph.D; DATE: APRIL 2002.
TOP