INDICES: a A e s h k K g G | c C j J \ t T
f
F x q Q d D n p P b B m X r l v V
n         Click on or to view files in Regular (html) or Table (pdf) Format.
Adobe Acrobat Reader is needed to view & print the pdf files.
 
SHABADS
Pg# Amrit
Keertan
Display
Format
 
1511
n jwxw myau n jwxw jwlI ]
(25-6, isrIrwgu, mÚ 1)
na jaanaa may-o na jaanaa jaalee.
140

 
1512
nau iniD qyrY sgl inDwn ]
(376-2, Awsw, mÚ 5)
na-o niDh tayrai sagal niDhaan.
185

 
1513
nhI Cofau ry bwbw rwm nwm ]
(1194-6, bsMqu, Bgq kbIr jI)
parahlaad pathaa-ay parhan saal.
320b

 
1514
nhI quil goibd nwm Duny ]
(1229-14, swrMg, mÚ 5)
nahee tul gobid naam Dhunay.
454

 
1515
nktI ko Tngnu bwfw fUM ]
(476-12, Awsw, Bgq kbIr jI)
naktee ko thangan baadaa dooN.
720

 
1516
ngn iPrq jO pweIAY jogu ]
(324-5, gauVI, kbIr jI)
nagan firat jou paa-ee-ai jog.
741

 
1517
nicAY tipAY Bgiq n hoie ]
(158-16, gauVI guAwryrI, m 3)
nachi-ai tapi-ai bhagat na ho-ay.
1005

 
1518
nmskwr qw kau lK bwr ]
(1142-15, BYrau, mÚ 5)
namaskaar taa ka-o lakh baar.
903

 
1519
nrU mrY nru kwim n AwvY ]
(870-5, goNf, Bgq kbIr jI)
naroo marai nar kaam na aavai.
413

 
1520
nv KMfn ko rwju kmwvY AMiq clYgo hwrI ]1]
(711-15, tofI, mÚ 5)
nav khandan ko raaj kamaavai ant chalaigo haaree. ||1||
467

 
1521
nw Ehu mrqw nw hm firAw ]
(391-1, Awsw, mÚ 5)
naa oh martaa naa ham dari-aa.
841

 
1522
nw kwsI miq aUpjY nw kwsI miq jwie ]
(491-13, gUjrI, mÚ 3)
naa kaasee mat oopjai naa kaasee mat jaa-ay.
979

 
1523
nw jwxw mUrKu hY koeI nw jwxw isAwxw ]
(1015-14, mwrU, mÚ 1)
naa jaanaa moorakh hai ko-ee naa jaanaa si-aanaa.
850

 
1524
nw jwnw ikAw giq rwm hmwrI ]
(163-18, gauVI guAwryrI, mÚ 4)
naa jaanaa ki-aa gat raam hamaaree.
167

 
1525
nw jwnw bYkuMT khw hI ]
(325-8, gauVI, kbIr jI)
naa jaanaa baikunth kahaa hee.
703

 
1526
nw mnu mrY n kwrju hoie ]
(222-2, gauVI guAwryrI, mÚ 1)
naa man marai na kaaraj ho-ay.
480

 
1527
nwau krqw kwdru kry ikau bolu hovY joKIvdY ]
(966-15, rwmklI, blvMif qy sqw)
naa-o kartaa kaadar karay ki-o bol hovai jokheevadai.
251

 
1528
nwau pRBwqY sbid iDAweIAY Cofhu dunI prIqw ]
(1329-16, pRBwqI, mÚ 1)
naa-o parbhaatai sabad Dhi-aa-ee-ai chhodahu dunee pareetaa.
912

 
1529
nwQ kCUA n jwnau ]
(710-15, jYqsrI, Bgq rivdws jI)
naath kachhoo-a na jaan-o.
729

 
1530
nwid smwielo ry siqguru Byitly dyvw ]1] rhwau ]
(656-19, soriT, Bgq nwmdyv jI)
naad samaa-ilo ray satgur bhaytilay dayvaa. ||1|| rahaa-o
994

 
1531
nwnk suKu pwieAw hir kIrqin imitE sgl klysw ]4]15]153]
(213-3, gauVI pUrbI, mÚ 5)
naanak sukh paa-i-aa har keertan miti-o sagal kalaysaa. ||4||15||153||
698

 
1532
nwnk khq Bgq rCk hir inkit qwih qum mwno ]2]1]
(830-15, iblwvlu, mÚ 9)
naanak kahat bhagat rachhak har nikat taahi tum maano. ||2||1||
991

 
1533
nwnk nwmu jpY so jIvY ]
(200-10, gauVI, mÚ 5)
naanak naam japai so jeevai.
448

 
1534
nwnik nwmu inrMjn jwnau kInI Bgiq pRym ilv lweI ]
(1406-5, sveIey mhly cauQy ky 4, bl)
naanak naam niranjan jaan-ya-o keenee bhagat paraym liv laa-ee.
262

 
1535
nwnku dwsu pRiB Awip pihrwieAw BRmu Bau myit ilKwvau ry ]2]2]131]
(404-5, Awsw, mÚ 5)
naanak daas parabh aap pehraa-i-aa bharam bha-o mayt likhaava-o ray. ||2||2||131||
826

 
1536
nwm kI bfweI deI gur rwmdws kau ]5]
(404-13, sveIey mhly cauQy ky 4, mQurw)
naam kee badaa-ee da-ee gur raamdaas ka-o. ||5||
260

 
1537
nwm ibnw khhu ko qirAw ]
(1140-9, BYrau, mÚ 5)
naam binaa kahhu ko tari-aa.
469

 
1538
nwm ibnw jo pihrY Kwie ]
(240-3, gauVI, mÚ 5)
naam binaa jo pahirai khaa-ay.
468

 
1539
nwmu AauKDu mo kau swDU dIAw ]
(101-11, mwJ, mÚ 5)
naam a-ukhaDh mo ka-o saaDhoo dee-aa.
441

 
1540
nwmu khq goivMd kw sUcI BeI rsnw ]
(811-9, iblwvlu, m 5)
naam kahat govind kaa soochee bha-ee rasnaa.
407

 
1541
nwmu guir dIE hY ApunY jw kY msqik krmw ]
(680-7, DnwsrI, mÚ 5)
naam gur dee-o hai apunai jaa kai mastak karmaa.
947

 
1542
nwmu jphu myry swjn sYnw ]
(366-16, Awsw, mÚ 4)
naam japahu mayray saajan sainaa.
383

 
1543
nwmu qyro AwrqI mjnu murwry ]
(694-13, DnwsrI Bgq rivdws jI kI)
naam tayro aartee majan muraaray.
835

 
1544
nwmu iDAwey so suKI iqsu muKu aUjlu hoie ]
(44-18, sRIrwgu, mÚ 5)
naam Dhi-aa-ay so sukhee tis mukh oojal ho-ay.
878

 
1545
nwmu n jwinAw rwm kw ]
(156-17, gauVI bYrwgix, mÚ 1)
naam na jaani-aa raam kaa.
491

 
1546
nwmu inrMjnu nIir nrwiex ]
(867-19, goNf, mÚ 5)
naam niranjan neer naraa-in.
---

 
1547
nwmu imlY mnu iqRpqIAY ibnu nwmY iDRgu jIvwsu ]
(40-4, isrIrwgu, mÚ 4)
naam milai man taripat-ee-ai bin naamai Dharig jeevaas.
345

 
1548
nwmu lYq ikCu ibGnu n lwgY ]
(1150-6, BYrau, mÚ 5)
nirbighan bhagat bhaj har har naa-o.
356

 
1549
nwmu lYq mnu prgtu BieAw ]
(1142-9, BYrau, mÚ 5)
naam lait man pargat bha-i-aa.
355

 
1550
nwmy suic nwmo pVau nwmy cju Awcwru ]1] rhwau ]
(355-2, Awsw, mÚ 1)
naamay such naamo parha-o naamay chaj aachaar. ||1|| rahaa-o.
1006

 
1551
nwmy pRIiq nwrwiex lwgI ]
(1164-13, BYrau, Bgq nwmdyv jI)
naamay pareet naaraa-in laagee.
521

 
1552
nwmo ho nwmu swihb ko pRwn ADrIAw ]1] rhwau ]
(211-5, gauVI, mÚ 5)
naamo ho naam saahib ko paraan aDhree-aa. ||1|| rahaa-o.
948

 
1553
nwrwiex hir rMg rMgo ]
(241-8, gauVI, mÚ 5)
naaraa-in har rang rango.
891

 
1554
nwrwien nrpiq nmskwrY ]
(1301-17, kwnVw, mÚ 5)
naaraa-in narpat namaskaarai.
202

 
1555
nwil nrwiexu myrY ]
(630-2, soriT, mÚ 5)
naal naraa-in mayrai.
891

 
1556
nWgy Awvnu nWgy jwnw ]
(1157-19, BYrau, Bgq kbIr jI)
naaNgay aavan naaNgay jaanaa.
756

 
1557
inMdau inMdau mo kau logu inMdau ]
(339-2, gauVI, Bgq kbIr jI)
ninda-o ninda-o mo ka-o log ninda-o.
713

 
1558
inMdik Aihlw jnmu gvwieAw ]
(380-17, Awsw, mÚ 5)
nindak ahilaa janam gavaa-i-aa.
712

 
1559
inMdku AYsy hI Jir prIAY ]
(823-6, iblwvlu, mÚ 5)
nindak aisay hee jhar paree-ai.
711

 
1560
inksu ry pMKI ismir hir pWK ]
(204-9, gauVI, mÚ 5)
nikas ray pankhee simar har paaNkh.
955

 
1561
inkit jIA kY sd hI sMgw ]
(376-5, Awsw, mÚ 5)
nikat jee-a kai sad hee sangaa.
460

 
1562
inguixAw no Awpy bKis ley BweI siqgur kI syvw lwie ]
(638-9, soriT, mÚ 3)
niguni-aa no aapay bakhas la-ay bhaa-ee satgur kee sayvaa laa-ay.
111

 
1563
inq auiT korI gwgir AwnY lIpq jIau gieE ]
(856-3, iblwvlu, Bgq kbIr jI)
nit uth koree gaagar aanai leepat jee-o ga-i-o.
870

 
1564
inq auiT gwvhu pRB kI bwxI ]
(1340-6, pRBwqI, m 5)
nit uth gaavhu parabh kee banee.
941

 
1565
inq idnsu rwiq lwlcu kry BrmY BrmwieAw ]
(166-13, gauVI bYrwgix, mÚ 4)
nit dinas raat laalach karay bharmai bharmaa-i-aa.
948

 
1566
inq inq dXu smwlIAY ]
(132-8, mwJ, mÚ 5)
nit nit da-yu samaalee-ai.
932

 
1567
inqpRiq nwvxu rwm sir kIjY ]
(198-18, gauVI, mÚ 5)
nitparat naavan raam sar keejai.
860

 
1568
inrKq inrKq rYin sB inrKI muKu kwFY AMimRqu pIjY ]5]
(1325-16, kilAwn, mÚ 4)
nirkhat nirkhat rain sabh nirkhee mukh kaadhai amrit peejai. ||5||
831

 
1569
inrgux kQw kQw hY hir kI ]
(164-4, gauVI guAwryrI, mÚ 4)
nirgun kathaa kathaa hai har kee.
389

 
1570
inrDn Awdru koeI n dyie ]
(1159-3, BYrau, Bgq kbIr jI)
nirDhan aadar ko-ee na day-ay.
429

 
1571
inrDn kau qum dyvhu Dnw ]
(1146-1, BYrau, mÚ 5)
nirDhan ka-o tum dayvhu Dhanaa.
160

 
1572
inribGn Bgiq Bju hir hir nwau ]
(1150-6, BYrau, mÚ 5)
naam lait kichh bighan na laagai.
356

 
1573
inrvYrY sMig vYru rcwey phuic n skY gvwrY ]
(1205-10, swrMg, mÚ 5)
nirvairai sang vair rachaa-ay pahuch na sakai gavaarai.
476

 
1574
iniv iniv pwie lgau gur Apuny Awqm rwmu inhwirAw ]
(353-13, Awsw, mÚ 1)
niv niv paa-ay laga-o gur apunay aatam raam nihaari-aa.
996

 
1575
nIkI swD sMgwnI ] rhwau ]
(404-17, Awsw, mÚ 5)
neekee saaDh sangaanee. rahaa-o.
378

 
1576
nIkI rwm kI Duin soie ]
(1228-7, swrMg, mÚ 5)
neekee raam kee Dhun so-ay.
612

 
1577
nIc jwiq hir jpiqAw auqm pdvI pwie ]
(733-7, sUhI, mÚ 4)
neech jaat har japti-aa utam padvee paa-ay.
991

 
1578
nyqR pRgwsu kIAw gurdyv ]
(200-10, gauVI, mÚ 5)
naytar pargaas kee-aa gurdayv.
448

 
1579
nyqR punIq Bey drs pyKy mwQY prau rvwl ]
(680-10, DnwsrI, mÚ 5)
naytar puneet bha-ay daras paykhay maathai para-o ravaal.
72

 
1580
nYnhu nId pr idRsit ivkwr ]
(182-9, gauVI guAwryrI, mÚ 5)
nainhu need par darisat vikaar.
731

 
1581
nYnhu nIru bhY qnu KInw Bey kys duD vwnI ]
(659-12, soriT, Bgq BIKn jI)
nainhu neer bahai tan kheenaa bha-ay kays duDh vaanee.
442

 
1582
nYnI hir hir lwgI qwrI ]
(1262-18, mlwr, mÚ 4)
nainee har har laagee taaree.
531

 
 
 
 
 
 
 
English Translation by Singh Sahib Sant Singh Khalsa, MD.
Phonetic Transliteration by Kulbir Singh Thind, MD.
WEB DESIGNER: KHUSHDEV K. THIND, Ph.D; DATE: APRIL 2002.
TOP