INDICES: a A e s h k K g G | c C j J \ t T
f
F x q Q d D n p P b B m X r l v V
e         Click on or to view files in Regular (html) or Table (pdf) Format.
Adobe Acrobat Reader is needed to view & print the pdf files.
 
SHABADS
Pg# Amrit
Keertan
Display
Format
 
217
ieau ikau kMq ipAwrI hovw ]
(356-18, Awsw, m 1)
i-o ki-o kant pi-aaree hovaa.
874

 
218
ieAwnVIey mwnVw kwie kryih ]
(722-6, iqlg, m 1)
i-aanrhee-ay maanrhaa kaa-ay karayhi.
583

 
219
iesu igRh mih koeI jwgqu rhY ]
(182-9, gauVI guAwryrI, mÚ 5)
is garih meh ko-ee jaagat rahai.
731

 
220
iesu qn Dn kI kvn bfweI ]
(326-12, gauVI, kbIr jI)
is tan Dhan kee kavan badaa-ee.
873

 
221
iesu qn Dn ko ikAw grbeIAw ]
(330-2, gauVI, Bgq kbIr jI)
is tan Dhan ko ki-aa garab-ee-aa.
756

 
222
iesu dyhI AMdir pMc cor vsih kwmu k®oDu loBu mohu AhMkwrw ]
(600-4, soriT, mÚ 3)
is dayhee andar panch chor vaseh kaam kroDh lobh moh ahaNkaaraa.
728

 
223
iesu pwnI qy ijin qU GirAw ]
(913-7, rwmklI, m 5)
is paanee tay jin too ghari-aa.
372

 
224
iesu mn kau koeI Kojhu BweI ]
(330-6, gauVI guAwryrI, Bgq kbIr jI)
is man ka-o ko-ee khojahu bhaa-ee.
479

 
225
iesu mn kau koeI Kojhu BweI ]
(1128-16, BYrau, m 3)
is man ka-o ko-ee khojahu bhaa-ee.
478

 
226
iesu mn kau bsMq kI lgY n soie ]
(1176-15, bsMqu, mÚ 3)
is man ka-o basant kee lagai na so-ay.
800

 
227
ieh jig mIqu n dyiKE koeI ]
(633-6, soriT, m 9)
ih jag meet na daykhi-o ko-ee.
761

 
228
ieh TgvwrI bhuqu Gr gwly ]
(1347-8, ibBws pRBwqI, mÚ 5)
ih thagvaaree bahut ghar gaalay.
722

 
229
ieh bwxI jo jIAhu jwxY iqsu AMqir rvY hir nwmw ]1] rhwau ]
(797-15, iblwvlu, mÚ 3)
ih banee jo jee-ahu jaanai tis antar ravai har naamaa. ||1|| rahaa-o.
687

 
230
ieh bynqI suix pRB myry ]
(742-1, sUhI, mÚ 5)
ih baynantee sun parabh mayray.
558

 
231
ieh loky suKu pwieAw ]
(898-8, rwmklI, m 5)
ih lokay sukh paa-i-aa.
304

 
232
iehu jgu qyrw qU gosweI ]
(417-13, Awsw, mÚ 1)
ih jag tayraa too gosaa-ee.
937

 
233
iehu qnu mwieAw pwihAw ipAwry lIqVw lib rMgwey ]
(721-16, iqlg, m 1)
ih tan maa-i-aa paahi-aa pi-aaray leet-rhaa lab rangaa-ay.
416

 
234
iehu qnu vycI sMq pih ipAwry pRIqmu dyie imlwie ]3]
(431-12, Awsw, mÚ 5)
ih tan vaychee sant peh pi-aaray pareetam day-ay milaa-ay. ||3||
511

 
235
iehu Dnu srb rihAw BrpUir ]
(991-11, mwrU, m 1)
ih Dhan sarab rahi-aa bharpoor.
828

 
236
iehu Dnu myry hir ko nwau ]
(1157-16, BYrau, Bgq kbIr jI)
ih Dhan mayray har ko naa-o.
423

 
237
iehu mnu sMqn kY bilhwrI ]
(889-4, rwmklI, mÚ 5)
ih man santan kai balihaaree.
307

 
238
iehu mnu suMdir Awpxw hir nwim mjITY rMig rI ]
(400-8, Awsw, m 5)
ih man sundar aapnaa har naam majeethai rang ree.
591

 
239
iehu mnu igrhI ik iehu mnu audwsI ]
(1261-4, mlwr, m 3)
ih man girhee ke ih man udaasee.
479

 
240
iehu mnUAw iKnu n itkY bhu rMgI dh dh idis cil cil hwFy ]
(170-19, gauVI pUrbI, m 4)
ih manoo-aa khin na tikai baho rangee dah dah dis chal chal haadhay.
483

 
241
iek Ardwis Bwt kIriq kI gur rwmdws rwKhu srxweI ]4]58]
(1406-8, sveIey mhly cauQy ky 4, bl)
ik ardaas bhaat keerat kee gur raamdaas raakho sarnaa-ee. ||4||58||
262

 
242
iek GVI idnsu mo kau bhuqu idhwry ]
(374-18, Awsw, m 5)
ik gharhee dinas mo ka-o bahut dihaaray.
542

 
243
iek min purKu iDAwie brdwqw ]
(1389-11, sveIey mhly pihly ky, kl)
ik man purakh Dhi-aa-ay bardaataa.
248

 
244
ieik gwvq rhy min swdu n pwie ]
(158-16, gauVI guAwryrI, m 3)
ik gaavat rahay man saad na paa-ay.
1005

 
244a
ieku iqlu ipAwrw ivsrY Bgiq iknyhI hoie ]
(35-4, isrIrwgu, mÚ 3)
ik til pi-aaraa visrai bhagat kinayhee ho-ay.
375

 
245
ieku iqlu ipAwrw vIsrY rogu vfw mn mwih ]
(21-14, isrIrwgu, m 1)
ik til pi-aaraa veesrai rog vadaa man maahi.
374

 
246
ieku nwau qyrw mY Pbo ]
(656-13, soriT, Bgq kbIr jI)
ik naa-o tayraa mai fabo.
845

 
247
ieku pCwxU jIA kw ieko rKxhwru ]
(45-6, isrIrwgu, m 5)
ik pachhaanoo jee-a kaa iko rakhanhaar.
375

 
248
ieks isau mnu mwinAw qw hoAw inhclu cIqu ]
(43-15, isrIrwgu, m 5)
ikas si-o man maani-aa taa ho-aa nihchal cheet.
376

 
249
iekqu pqir Bir aurkt kurkt iekqu pqir Bir pwnI ]
(476-12, Awsw, Bgq kbIr jI)
ikat patar bhar urkat kurkat ikat patar bhar paanee.
720

 
250
ieCw pUrku srb suKdwqw hir jw kY vis hY kwmDynw ]
(669-19, DnwsrI, m 4)
ichhaa poorak sarab sukh-daata har jaa kai vas hai kaamDhaynaa.
365

 
251
iequ sMjim pRBu ikn hI n pwieAw ]
(1348-1, pRBwqI, mÚ 5)
it sanjam parabh kin hee na paa-i-aa.
743

 
252
ien ibiD iehu mnu hirAw hoie ]
(1176-19, bsMqu, mÚ 3)
in biDh ih man hari-aa ho-ay.
800

 
253
[email protected] isau pRIiq krI GnyrI ]
(392-6, Awsw, m 5)
inH si-o pareet karee ghanayree.
724

 
254
[email protected] ibiD pwsw Fwlhu bIr ]
(1185-10, bsMqu ihMfol, mÚ 5)
inH biDh paasaa dhaalahu beer.
566

 
255
[email protected] mwieAw jgdIs gusweI [email protected] crn ibswry ]
(857-3, iblwvlu, Bgq kbIr jI)
ayniH maa-i-aa jagdees gusaa-ee tumHray charan bisaaray.
721

 
256
eIqih aUqih Git Git Git Git qUMhI qUMhI moihnw ]1]
(407-2, Awsw, mÚ 5)
eeteh ooteh ghat ghat ghat ghat tooNhee tooNhee mohinaa. ||1||
155

 
257
ey mn myirAw qU smJu Acyq ieAwixAw rwm ]
(1112-16, quKwrI, m 1)
ay man mayri-aa too samajh achayt i-aani-aa raam.
487

 
258
ey mn [email protected] rMguly qUM scw rMgu cVwie ]
(426-19, Awsw, m 3)
ay man roorhHai rangulay tooN sachaa rang charhaa-ay.
412

 
259
eyk Anyk ibAwpk pUrk jq dyKau qq soeI ]
(485-2, Awsw, Bgq nwmdyv jI)
ayk anayk bi-aapak poorak jat daykh-a-u tat so-ee.
145

 
260
eyk joiq eykw imlI ikMbw hoie mhoie ]
(335-8, gauVI, Bgq kbIr jI)
ayk jot aykaa milee kimbaa ho-ay maho-ay.
682

 
261
eyk n BrIAw gux kir Dovw ]
(356-18, Awsw, m 1)
ayk na bharee-aa gun kar Dhovaa.
874

 
262
eyku suAwnu duie suAwnI nwil ]
(24-13, isrIrwgu, m 1)
ayk su-aan du-ay su-aanee naal.
101

 
263
eyku hmwrw AMqrjwmI ]
(1347-8, ibBws pRBwqI, mÚ 5)
ayk hamaaraa antarjaamee.
722

 
264
eyku kotu pMc iskdwrw pMcy mwgih hwlw ]
(793-6, sUhI lilq, Bgq kbIr jI)
ayk kot panch sikdaaraa panchay maageh haalaa.
730

 
265
eyku ipqw eyks ky hm bwirk qU myrw gur hweI ]
(611-19, soriT, m 5)
ayk pitaa aykas kay ham baarik too mayraa gur haa-ee.
187

 
266
eyku bgIcw pyf Gn kirAw ]
(385-5, Awsw, m 5)
ayk bageechaa payd ghan kari-aa.
849

 
267
eykw tyk myrY min cIq ]
(187-17, gauVI, mÚ 5)
aykaa tayk mayrai man cheet.
772

 
268
eykY eykY qU rwieAw ]
(884-7, rwmklI, mÚ 5)
aykai aykai too raa-i-aa.
191

 
269
eyko nwmu iDAwie mn myry ]
(896-13, rwmklI, mÚ 5)
ayko naam Dhi-aa-ay man mayray.
171

 
270
eyqI mwr peI krlwxy qYN kI drdu n AwieAw ]1]
(360-12, Awsw, mÚ 1)
aytee maar pa-ee karlaanay taiN kee darad na aa-i-aa. ||1||
936

 
 
 
 
 
 
 
English Translation by Singh Sahib Sant Singh Khalsa, MD.
Phonetic Transliteration by Kulbir Singh Thind, MD.
WEB DESIGNER: KHUSHDEV K. THIND, Ph.D;      DATE: APRIL 2002.
TOP