Gur Paras Hum Loh

Artist: 

'Gur Paras Hum Loh' by Bibi Jaskiran Kaur from the album 'Mere Lalan ki Sobha'