2014-04-21 05:00:00
somvwr 8 vYswK (sMmq 546 nwnkSwhI)

Original Gurmukhi:

vfhMsu mhlw 5 Gru 2 <> siqgur pRswid ] myrY AMqir locw imlx kI ipAwry hau ikau pweI gur pUry ] jy sau Kyl KylweIAY bwlku rih n skY ibnu KIry ] myrY AMqir BuK n auqrY AMmwlI jy sau Bojn mY nIry ] myrY min qin pRymu iprMm kw ibnu drsn ikau mnu DIry ]1] suix sjx myry pRIqm BweI mY myilhu imqRü suKdwqw ] Ehu jIA kI myrI sB bydn jwxY inq suxwvY hir kIAw bwqw ] hau ieku iKnu iqsu ibnu rih n skw ijau cwiqRku jl kau ibllwqw ] hau ikAw gux qyry swir smwlI mY inrgux kau riK lyqw ]2] hau BeI aufIxI kMq kau AMmwlI so ipru kid nYxI dyKw ] siB rs Bogx ivsry ibnu ipr ikqY n lyKw ] iehu kwpVu qin n suKwveI kir n skau hau vysw ] ijnI sKI lwlu rwivAw ipAwrw iqn AwgY hm Awdysw ]3] mY siB sIgwr bxwieAw AMmwlI ibnu ipr kwim n Awey ] jw sih bwq n puCIAw AMmwlI qw ibrQw jobnu sBu jwey ] Dnu Dnu qy sohwgxI AMmwlI ijn shu rihAw smwey ] hau vwirAw iqn sohwgxI AMmwlI iqn ky Dovw sd pwey ]4] ijcru dUjw Brmu sw AMmwlI iqcru mY jwixAw pRBu dUry ] jw imilAw pUrw siqgurU AMmwlI qw Awsw mnsw sB pUry ] mY srb suKw suK pwieAw AMmwlI ipru srb rihAw BrpUry ] jn nwnk hir rMgu mwixAw AMmwlI gur siqgur kY lig pYry ]5]1]9]

Unicode Gurmukhi: [show...]


English Translation:

WADAHANS, FIFTH MEHL, SECOND HOUSE: ONE UNIVERSAL CREATOR GOD. BY THE GRACE OF THE TRUE GURU: Deep within my inner being, is the longing to meet my Beloved; how can I find the Perfect Guru? Even though a baby may play hundreds of games, he cannot survive without milk. The hunger deep within me is not satisfied, O my friend, even though I am served hundreds of dishes. My mind and body are filled with love for my Beloved; how can my mind be comforted, without the Blessed Vision of His Darshan? || 1 || Listen, O my dear friends and Siblings of Destiny — lead me to my True Friend, the Giver of peace. He knows all the troubles of my soul; every day, he tells me stories of the Lord. I cannot survive without Him, even for an instant. I cry out for Him, as the song-bird cries for water. Which of Your Excellent Virtues should I contemplate? You save even worthless beings like me. || 2 || I have become sad and depressed, longing for my Husband Lord, O my friend; when will I see my Husband with my eyes? I have forgotten how to enjoy all pleasures; without my Husband Lord, they are of no use at all. These clothes do not bring my body any pleasure; I cannot dress myself. I bow to those friends of mine, who have enjoyed their Beloved Husband Lord. || 3 || I have adorned myself with all sorts of decorations, O my friend, but without my Husband Lord, they are of no use at all. When my Husband does not care for me, O my friend, then my youth passes away, totally useless. Blessed, blessed are the happy soul-brides, O my friend, who are immersed in their Husband Lord. I am a sacrifice to those happy soul-brides, O my friend; I wash their feet forever. || 4 || As long as I suffered from duality and doubt, O my friend, I thought that God was far away. But when I met the Perfect True Guru, O my friend, then all my hopes and desires were fulfilled. I have obtained all pleasures and comforts, O my friend; my Husband Lord is all-pervading everywhere. Servant Nanak enjoys the Lord’s Love, O my friend; I fall at the feet of the Guru, the True Guru. || 5 || 1 || 9 ||

Punjabi Translation:

vfhMsu mhlw 5 Gru 2 <> siqgur pRswid ] hy ipAwry! myry mn ivc (gurU ƒ) imlx dI qWG hY [ mYN iks qrHW pUry gurU ƒ l`BW? hy shylI! jy bwlk ƒ sO KyfW nwl iKfwieAw jwey (prcwieAw jwey), qW BI auh du`D qoN ibnw nhIN rih skdw [ (iqvyN hI) hy sKI! jy mYƒ sO Bojn BI id`qy jwx, qW BI myry AMdr (v`sdI pRBU-imlwp dI) Bu`K lih nhIN skdI [ hy shylI! myry mn ivc myry ihrdy ivc, ipAwry pRBU dw pyRm v`s irhw hY [ (aus dy) drsn qoN ibnw myrw mn SWqI nhIN hwsl kr skdw [1[ hy myry s`jx! hy myry ipAwry vIr! (myrI bynqI) sux [ mYƒ Awqmk AwnMd dyx vwlw imq®-gurU imlw [ auh (gurU) myrI ijMd dI swrI pIVw jwxdw hY, qy, mYƒ prmwqmw dI is&iq-swlwh dIAW g`lW suxWdw hY [ (hy vIr!) mYN aus (prmwqmw) qoN ibnw rqw Br smw BI nhIN rih skdw (aus dy ivCoVy ivc mYN qVPdw hW) ijvyN ppIhw vrKw dI bUMd dI ^wqr ivlkdw hY [ hy pRBU! qyry kyhVy kyhVy gux cyqy kr ky mYN Awpxy ihrdy ivc vswvW? qUM mYƒ gux-hIx ƒ (sdw) bcw lYNdw hYN [2[ hy sKI! mYN pRBU-pqI ƒ imlx vwsqy auqwvlI ho rhI hW [ mYN kdoN aus pqI ƒ AwpxIAW A`KW nwl vyKWgI? pRBU-pqI dy imlwp qoN ibnw mYƒ swry pdwrQW dy Bog Bu`l cu`ky hn, ieh pdwrQ pRBU-pqI qoN ibnw myry iksy kMm nhIN [ hy shylI! mYƒ qW Awpxy srIr au~qy ieh k`pVw BI nhIN suKWdw, qwhIeyN mYN koeI pihrwvw nhIN kr skdI [ ijnHW shylIAW ny ipAwry lwl ƒ pRsMn kr ilAw hY, mYN auhnW A`gy ArzoeI krdI hW (ik mYƒ BI aus dy crnW ivc joV dyx) [3[ hy shylI! jy mYN swry isMgwr kr BI ley, qW BI pRBU-pqI dy imlwp qoN ibnw (ieh isMgwr) iksy kMm nhIN AwauNdy [ hy sKI! jy pRBU-pqI ny myrI vwq hI nwh pu`CI (myry vl iDAwn hI nwh kIqw) qW myrI qW swrI jvwnI hI ivArQ clI jwvygI [ hy sKI! auh suhwgxW bhuq BwgW vwlIAW hn ijnHW dy ihrdy ivc Ksm-pRBU sdw itikAw rihMdw hY [ hy shylI! mYN auhnW suhwgxW qoN kurbwn hW, mYN sdw auhnW dy pYr DoNdI hW (Dox ƒ iqAwr hW) [4[ hy shylI! ijqnw icr mYƒ iksy hor (dy Awsry) dw BulyKw sI, auqnw icr mYN pRBU ƒ (Awpxy qoN) dUr (-v`sdw) jwxdI rhI [ pr, hy shylI! jdoN mYƒ pUrw gurU iml ipAw, qW myrI hryk Aws hryk qWG pUrI ho geI (ikauNik) hy sKI! mYN swry suKW qoN sRySt (pRBU-imlwp dw) suK pw ilAw, mYƒ auh pRBU-pqI sBnW ivc v`sdw id`s ipAw [ hy dws nwnk! (AwK—) hy shylI! gurU dI crnIN l`g ky mYN prmwqmw dy imlwp dw AwnMd pRwpq kr ilAw hY [5[1[9[

View the full SGGS Ang (Page) - Last Updated: 20-04-2014 19:00:03 (MDT)Hukamnama Archives :