mai ba-uree mayraa raam bhataar.

BYrau nwmdyv jIa ] (1164-1)
bhairo naamdayv jee-o.
Bhairao, The Word Of Naam Dayv Jee:


mY baurI myrw rwmu Bqwru ]
mai ba-uree mayraa raam bhataar.
I am crazy - the Lord is my Husband.

ric ric qw kau krau isMgwru ]1]
rach rach taa ka-o kara-o singaar. ||1||
I decorate and adorn myself for Him. ||1||

Bly inMdau Bly inMdau Bly inMdau logu ]
bhalay ninda-o bhalay ninda-o bhalay ninda-o log.
Slander me well, slander me well, slander me well, O people.

qnu mnu rwm ipAwry jogu ]1] rhwau ]
tan man raam pi-aaray jog. ||1|| rahaa-o.
My body and mind are united with my Beloved Lord. ||1||Pause||

bwdu ibbwdu kwhU isau n kIjY ]
baad bibaad kaahoo si-o na keejai.
Do not engage in any arguments or debates with anyone.

rsnw rwm rswienu pIjY ]2]
rasnaa raam rasaa-in peejai. ||2||
With your tongue, savor the Lord's sublime essence. ||2||

Ab jIA jwin AYsI bin AweI ]
ab jee-a jaan aisee ban aa-ee.
Now, I know within my soul, that such an arrangement has been made;

imlau gupwl nIswnu bjweI ]3]
mila-o gupaal neesaan bajaa-ee. ||3||
I will meet with my Lord by the beat of the drum. ||3||

ausqiq inMdw krY nru koeI ]
ustat nindaa karai nar ko-ee.
Anyone can praise or slander me.

nwmy sRIrMgu Bytl soeI ]4]4]
naamay sareerang bhaytal so-ee. ||4||4||
Naam Dayv has met the Lord. ||4||4||