Western Touch Playlist

Author: 

Playlist tracks

# Artist Title Plays Length
0 Hari Bhajan Kaur Khalsa I Am Grace of God (Noble Beauty) 2,092 7:50
1 Guru Dass Singh Never Again (1984) 1,208 5:48
2 Amrit Kirtan The Longtime Sunshine Song 8,680 6:45
3 Sat Purkh Kaur 30th Pauree: Ekaa Maa-Ee Jugat Viaa-Ee 2,345 9:41
4 Stefanosis Hansraj Singh Aap Sahai Hoa 2,000 7:33
5 Shuniya Adais Tisay Adais 4,326 9:29
6 Harjot Kaur (AJG) Ardas Bhaiee 4,837 11:19
7 Hari Bhajan Kaur Khalsa Charan Chalo Maragh Gobind 2,209 13:08
8 Siri Sadhana Kaur Fifth Pauree 1,690 6:06
9 Stefanosis Hansraj Singh Hiding in this Cage (poem by Kabir) 574 4:49
10 Stefanosis Hansraj Singh I won't come (poem by Kabir) 459 3:43
11 Hari Bhajan Kaur Khalsa Jit Mukh Sadaa (Conscious Speech) 2,124 7:15
12 Siri Sadhana Kaur Sat Nam Wahe Guru 1,452 4:22
13 White Sun Ardas Choir 1,619 1:32
14 Simrit Kaur Dhan Baba Naanak (feat. Salif Bama Kora) 2,333 10:15
15 Hari Rai Kaur Khalsa Dhan Dhan Ram Das Guru 2,398 11:11
16 Sat Purkh Kaur Down On Me / I-Aanrhee-Ai Shabad Recitation 702 3:07
17 Sat Purkh Kaur Gaia Shabad 1,257 5:47
18 Simrit Kaur Kal Akaal 2,091 9:17
19 Hari Bhajan Kaur Khalsa Manai Surat (Deep Intuition) 1,705 8:23
20 White Sun Ra Ma Da Sa 2,041 5:08
21 White Sun Rakhe Rakhanhar 3,036 4:54
22 White Sun Rom Rom 5,610 4:41
23 Sat Purkh Kaur Shakti Mantra: Ek Ong Kaar Sat Naam Siree Wahe Guroo 3,590 5:48
24 Sat Purkh Kaur Sopurkh Recitation 931 2:53
25 Simrit Kaur Ung Sung Wahe Guru 1,577 8:10
26 Jaya Lakshmi and Ananda Ardas Bahee/Guru Ram Das 1,176 9:52
27 Mata Mandir Singh Bhari Hath 3,680 30:32
28 Jaya Lakshmi and Ananda By Your Grace (Guru Ram Das) 680 8:49
29 Jai Kartar Re Man Shabd 4,383 7:54

Radio