Ek Pita Ekas Ke Ham Barak (Bhairavi, Rupak)

Artist: