All songs by All

Title Album Length Plays
003. Hemkunt to Sachkhand Sri Kalgidhar Chamatkaar 14:45 1,144
0030 Ang 30 Tav Prasad Dohra Ek Samay Shri Aatma Uchreyo - 6 Katha Shri Dasam Granth (Akal Ustat) 51:38 86
0030 Ang 9-10 Harbolmana_Chhund Tav_Prasad Karunalay_Hain Ari_Ghalay_Hain Katha Shri Dasam Granth (Jaap Sahib) 1:07:10 169
0030-Ang-0006-Pankti-04 Sabh Te Utam Har Ki Katha 30:45 2,165
0031 Ang 10 Bhujang_Priyat_Chhund Namo_Sooraj_Soorjai Namo_Chhund_Chhundrai Katha Shri Dasam Granth (Jaap Sahib) 59:59 222
0031 Ang 30-31 Tav Prasad Diragh Tribhangi Shand Durjan Dal Dndan Asoor Katha Shri Dasam Granth (Akal Ustat) 1:02:45 102
0031-Ang-0006-Pankti-09 Sabh Te Utam Har Ki Katha 29:35 1,934
0032 Ang 10 Ek_Achri_Chhund Ajai_Alai Abhai_Abai Katha Shri Dasam Granth (Jaap Sahib) 59:26 264
0032 Ang 31 Aasuri Brihandan Dust Nikandan Katha Shri Dasam Granth (Akal Ustat) 53:48 60
0032-Ang-0006-Pankti-16 Sabh Te Utam Har Ki Katha 31:24 1,869
0033 Ang 10 Bhujung_Priyat_Chhund Nmstul_Prnamai Smstul_Prnasai Katha Shri Dasam Granth (Jaap Sahib) 1:02:56 285
0033 Ang 32 Sankti Nivaran Adam Udharan Katha Shri Dasam Granth (Akal Ustat) 57:13 56
0033-Ang-0006-Pankti-18 Sabh Te Utam Har Ki Katha 23:17 1,743
0034 Ang 32-33-34 Damini Prakase Unat Naase Katha Shri Dasam Granth (Akal Ustat) 55:04 65
0034-Ang-0007-Pankti-02 Sabh Te Utam Har Ki Katha 28:23 2,017
0035 Ang 34-35 Tav Prasad Savaiye Dinan Ki Pritpal Karae Katha Shri Dasam Granth (Akal Ustat) 54:55 257
0035-Ang-0007-Pankti-04 Sabh Te Utam Har Ki Katha 34:28 1,786
0036 Ang 35 Rogan Te Ar Sogan Te Jal Jogan Te Katha Shri Dasam Granth (Akal Ustat) 53:39 596
0036-Ang-0007-Pankti-09 Sabh Te Utam Har Ki Katha 30:09 1,692
0037 Ang 35-36-37 Tav Prasad Kabit Atar Ke Chalya Shitr Shatr Ke Katha Shri Dasam Granth (Akal Ustat) 50:06 112
0037-Ang-0007-Pankti-11 Sabh Te Utam Har Ki Katha 23:53 1,479
0038 Ang 37 Sidh Ko Saroop Hain Ke Budh Ko Bhibhoot Hain Katha Shri Dasam Granth (Akal Ustat) 48:20 86
0038-Ang-0007-Pankti-14 Sabh Te Utam Har Ki Katha 25:12 1,465
0039 Ang 37-38 Anjan Beheen Hain Niranjan Prabeen Hain Katha Shri Dasam Granth (Akal Ustat) 56:40 76
0039-Ang-0007-Pankti-16-01 Sabh Te Utam Har Ki Katha 30:07 1,423
004 (Ang 1390-1391) Hikqaeat 01 - Digur Shorshe Kaeber (P-40) Katha Shri Dasam Granth (Zafarnamah) 51:09 204
004 (Ang 161-162) Nar Narayan (P-12), Avtar Punjwa (Maha Mohini) Katha Shri Dasam Granth (Chaubees Avtaar) 46:11 151
004 (Ang 41-42) Tav Prasad - Rasaval Shand - Chamkahe Kripang Katha Shri Dasam Granth (Bachitar Natak) 37:26 115
004 (Ang 614-614) Kachhayup (P-7), Sukaar (P-1) Katha Shri Dasam Granth (Brahma Avtaar) 44:06 79
004 (Ang 641-643) Dutta Trey - Kaee Kot Inder (P-95), (Akal Purakh) Katha Shri Dasam Granth (Rudr Avtaar) 57:05 73

Pages