All songs by All

Title Album Length Plays
0010 Ang 2 Namsatsut_Devai Namustun _Abhaivai Katha Shri Dasam Granth (Jaap Sahib) 1:06:39 390
0010-Ang-0002-Pankti-16 Sabh Te Utam Har Ki Katha 29:42 6,903
0011 Ang 17-18 Narayan Kach Mach Tenduya Kahat Sab Katha Shri Dasam Granth (Akal Ustat) 1:06:07 98
0011 Ang 2 Namo_Sarb_Sokhun Namo_Sarb_Pokhun Katha Shri Dasam Granth (Jaap Sahib) 1:02:41 363
0011-Ang-0003-Pankti-01 Sabh Te Utam Har Ki Katha 29:23 6,416
0012 Ang 18 Ek Shiv Bhaye Ek Gaye Ek Fer Bhaye Katha Shri Dasam Granth (Akal Ustat) 52:14 228
0012 Ang 2-3 Anil Hain Anadi_Hain Ajai_Hain Ajadi_Hain Katha Shri Dasam Granth (Jaap Sahib) 1:07:37 345
0012-Ang-0003-Pankti-05 Sabh Te Utam Har Ki Katha 30:41 5,652
0013 Ang 18-19 Sijde Kare Anek Topchi Kapat Bhes Katha Shri Dasam Granth (Akal Ustat) 59:44 76
0013 Ang 3 Bhujung_Prayaat_Chhund Namo_Sarb_Manai Smasti_Nidhanai Katha Shri Dasam Granth (Jaap Sahib) 1:07:07 365
0013-Ang-0003-Pankti-08 Sabh Te Utam Har Ki Katha 31:21 4,889
0014 Ang 19-20 Kou Bhaeo Mundiya Sanyaasi Katha Shri Dasam Granth (Akal Ustat) 53:22 89
0014 Ang 3 Namo_Nirat_Nirtai Namo_Nad_Nadai Katha Shri Dasam Granth (Jaap Sahib) 1:03:36 303
0014-Ang-0003-Pankti-11 Sabh Te Utam Har Ki Katha 32:00 4,764
0015 Ang 20 Kukat Firat Kete Rovat Marat Kete Katha Shri Dasam Granth (Akal Ustat) 56:12 85
0015 Ang 3-4 Namo_Rog_Harta Namo_Rag_Roopai Katha Shri Dasam Granth (Jaap Sahib) 53:05 204
0015-Ang-0003-Pankti-13 Sabh Te Utam Har Ki Katha 30:03 3,960
0016 Ang 20-21 Tav Prasad Bhujang Prayad Shand Na Raagang Na Rngang Katha Shri Dasam Granth (Akal Ustat) 56:42 91
0016 Ang 4 Tera_Jor Chacheri_Chhund Jalai_Hain Thalai_Hain Katha Shri Dasam Granth (Jaap Sahib) 1:07:08 258
0016-Ang-0003-Pankti-18 Sabh Te Utam Har Ki Katha 28:53 4,086
0017 Ang 21-22 Nriuktang Prabha Aad Anuktang Pratape Katha Shri Dasam Granth (Akal Ustat) 1:00:09 75
0017 Ang 4 Namo_Sarb_Dirsun Namo_Sarb_Kirsun Katha Shri Dasam Granth (Jaap Sahib) 1:00:46 262
0017-Ang-0004-Pankti-03 Sabh Te Utam Har Ki Katha 31:17 4,233
0018 Ang 22-23 Kahun Jog Pogang Kahun Rog Raagang Katha Shri Dasam Granth (Akal Ustat) 55:56 85
0018 Ang 4 Charpat_Chhund Tav_Prasad Amrit_Karmai Abrit_Dharmai Katha Shri Dasam Granth (Jaap Sahib) 59:42 186
0018-Ang-0004-Pankti-07 Sabh Te Utam Har Ki Katha 24:00 3,144
0019 Ang 23-24 Jeh Kaal Beyaal Kateyo Na Ang Katha Shri Dasam Granth (Akal Ustat) 1:01:18 75
0019 Ang 4-5 Rooal_Chhund Tav_Prasad Adi_Roop Anadi_Moorat Ajoni_Purkh_Apar Katha Shri Dasam Granth (Jaap Sahib) 1:09:57 316
0019-Ang-0004-Pankti-08 Sabh Te Utam Har Ki Katha 28:12 3,003
002 (Ang 1389-1389) Hikqaeat 01 - Na Sajo Na Bajo (P-4) Katha Shri Dasam Granth (Zafarnamah) 1:08:28 1,114

Pages