Katha Shri Dasam Granth (Jaap Sahib)

Year: 
2013

Album Tracks

Title Length Plays Tracksort descending
0001 Hukam Nama 4:34 2,589 1
0010 Ang 2 Namsatsut_Devai Namustun _Abhaivai 1:06:39 739 10
0011 Ang 2 Namo_Sarb_Sokhun Namo_Sarb_Pokhun 1:02:41 581 11
0012 Ang 2-3 Anil Hain Anadi_Hain Ajai_Hain Ajadi_Hain 1:07:37 545 12
0013 Ang 3 Bhujung_Prayaat_Chhund Namo_Sarb_Manai Smasti_Nidhanai 1:07:07 547 13
0014 Ang 3 Namo_Nirat_Nirtai Namo_Nad_Nadai 1:03:36 466 14
0015 Ang 3-4 Namo_Rog_Harta Namo_Rag_Roopai 53:05 291 15
0016 Ang 4 Tera_Jor Chacheri_Chhund Jalai_Hain Thalai_Hain 1:07:08 381 16
0017 Ang 4 Namo_Sarb_Dirsun Namo_Sarb_Kirsun 1:00:46 352 17
0018 Ang 4 Charpat_Chhund Tav_Prasad Amrit_Karmai Abrit_Dharmai 59:42 318 18
0019 Ang 4-5 Rooal_Chhund Tav_Prasad Adi_Roop Anadi_Moorat Ajoni_Purkh_Apar 1:09:57 500 19
0002 Ang 1 Chakar_Chehun Ar_Burn 5.11.2013 1:04:03 7,325 2
0020 Ang 5 Madhubaar_Chhund Tav_Prasad Gun_Gan_Oodar Mehma_Apar 1:06:52 500 20
0021 Ang 6 Chacheri_Chhund Tav_Prasad Gobindai_Mukanday Oodarai_Aparai 53:36 393 21
0022 Ang 6 Chacheri_Chhund Na_Satrae Na_Mitrae 52:48 299 22
0023 Ang 6 Bhagvat_ Chhund Tav_Prasad_Kathatey Keh_Aachij_Daisai Keh_Aabhij_Bhaisai 1:01:43 399 23
0024 Ang 6-7 Keh_Aphvul_Gunah_Hain Keh_Shahan_Shah_Hain 1:00:32 377 24
0025 Ang 7 Anaikul_Trung_Hain Abhaid_Hain Abhung_Hain 56:47 313 25
0026 Ang 7-8 Chachari_Chhund Abhung_Hain Anung_Hain 1:02:36 223 26
0027 Ang 8 Charpat_Chhund Tav_Prasad Sarbun_Hunta Sarbun_Gunta 58:01 200 27
0028 Ang 8-9 Bhagvati_Chhund Tav_Prasad Keh_Zihr_Zhoor_Hain Keh_Hazr_Hzoor_Hain 1:07:22 270 28
0029 Ang 9 Madhubaar_Chhund Tav_Prasad Muni_Muni_Prna Gun_GN_Mudam 1:04:54 280 29
0003 Ang 1 Chakar_Chehun Ar_Burn_Jati 6.11.2013 1:07:03 3,478 3
0030 Ang 9-10 Harbolmana_Chhund Tav_Prasad Karunalay_Hain Ari_Ghalay_Hain 1:07:10 275 30
0031 Ang 10 Bhujang_Priyat_Chhund Namo_Sooraj_Soorjai Namo_Chhund_Chhundrai 59:59 299 31

Pages

Radio