Katha Shri Dasam Granth (Jaap Sahib)

Year: 
2013

Album Tracks

Title Length Plays Track
0001 Hukam Nama 4:34 2,455 1
0002 Ang 1 Chakar_Chehun Ar_Burn 5.11.2013 1:04:03 6,701 2
0003 Ang 1 Chakar_Chehun Ar_Burn_Jati 6.11.2013 1:07:03 3,190 3
0004 Ang 1 Chakar_Chehun Ar_Burn_Jati Ar_Pati_Nehun_Jeh 7.11.2013 1:24:08 2,760 4
0005 Ang 1 Chakar_Chehun Ar_Burn_Jati Ar_Pati 8.11.2013 1:04:43 1,515 5
0006 Ang 1 Namustun_Akarmun Namustun_Adharmun 1:12:49 1,418 6
0007 Ang 1-2 Namustun_Agunjai Namustun_Abhunjai 1:11:15 1,033 7
0008 Ang 2 Namustun_Nirtapai Namustun_Athapai 58:40 735 8
0009 Ang 2 Adaisun_Adaisai Namustun_Abhaisai 45:49 371 9
0010 Ang 2 Namsatsut_Devai Namustun _Abhaivai 1:06:39 618 10
0011 Ang 2 Namo_Sarb_Sokhun Namo_Sarb_Pokhun 1:02:41 467 11
0012 Ang 2-3 Anil Hain Anadi_Hain Ajai_Hain Ajadi_Hain 1:07:37 459 12
0013 Ang 3 Bhujung_Prayaat_Chhund Namo_Sarb_Manai Smasti_Nidhanai 1:07:07 454 13
0014 Ang 3 Namo_Nirat_Nirtai Namo_Nad_Nadai 1:03:36 378 14
0015 Ang 3-4 Namo_Rog_Harta Namo_Rag_Roopai 53:05 228 15
0016 Ang 4 Tera_Jor Chacheri_Chhund Jalai_Hain Thalai_Hain 1:07:08 316 16
0017 Ang 4 Namo_Sarb_Dirsun Namo_Sarb_Kirsun 1:00:46 280 17
0018 Ang 4 Charpat_Chhund Tav_Prasad Amrit_Karmai Abrit_Dharmai 59:42 220 18
0019 Ang 4-5 Rooal_Chhund Tav_Prasad Adi_Roop Anadi_Moorat Ajoni_Purkh_Apar 1:09:57 408 19
0020 Ang 5 Madhubaar_Chhund Tav_Prasad Gun_Gan_Oodar Mehma_Apar 1:06:52 420 20
0021 Ang 6 Chacheri_Chhund Tav_Prasad Gobindai_Mukanday Oodarai_Aparai 53:36 354 21
0022 Ang 6 Chacheri_Chhund Na_Satrae Na_Mitrae 52:48 218 22
0023 Ang 6 Bhagvat_ Chhund Tav_Prasad_Kathatey Keh_Aachij_Daisai Keh_Aabhij_Bhaisai 1:01:43 309 23
0024 Ang 6-7 Keh_Aphvul_Gunah_Hain Keh_Shahan_Shah_Hain 1:00:32 335 24
0025 Ang 7 Anaikul_Trung_Hain Abhaid_Hain Abhung_Hain 56:47 285 25

Pages

Radio