Bhai Gurdas Dian Vaaran

Year: 

Album Tracks

Title Length Plays Track
Vaar 20 Pauri 17 - Sinni Surat Visekh - 281 1:58 26 25
Vaar 31 Pauri 08 - Moulai Amb Basant Rut - 537 8:38 61 25
Vaar 01 Pauri 27 - Satgur Nanak Pargatiya - 26 5:19 219 26
Vaar 20 Pauri 18 - Gur Sikh Sun Gursikh - 282 4:47 33 26
Vaar 31 Pauri 09 - Je Kar Udharee Pootna - Version 02 - 538 11:08 23 26
Vaar 01 Pauri 28 - Babay Dithee Prithamee - 27 10:16 53 27
Vaar 20 Pauri 19 - Satranj Bajee Khel - Version 02 - 283 2:04 57 27
Vaar 31 Pauri 09 - Je Kar Udharee Pootna - 539 10:32 42 27
Vaar 01 Pauri 29 - Fir Poochan Sidh Nanaka - 28 3:09 59 28
Vaar 20 Pauri 19 - Satranj Bajee Khel - 284 2:00 29 28
Vaar 31 Pauri 10 - Pai Khajooree Jeeviai - Version 02 - 540 6:16 30 28
Vaar 01 Pauri 30 - Kal Aee Kutay Mohee Part 01 - 29 2:06 53 29
Vaar 20 Pauri 20 - Bhai Vich Niman Nim - 285 1:32 36 29
Vaar 31 Pauri 10 - Pai Khajooree Jeeviai - 541 6:37 30 29
Vaar 01 Pauri 30 - Kal Aee Kutay Mohee Part 02 - 30 6:01 55 30
Vaar 20 Pauri 21 - Gau Parmeshar Jae - 286 1:34 25 30
Vaar 31 Pauri 11 - Thom Kathooree Vaas Jio - Version 02 - 542 5:33 31 30
Vaar 01 Pauri 31 - Sidhee Manai Beechariya - 31 3:28 61 31
Vaar 21 Pauri 01 - Paatsaha Paatsah Sat - 287 2:23 38 31
Vaar 31 Pauri 11 - Thom Kathooree Vaas Jio - 543 4:27 22 31
Vaar 01 Pauri 32 - Baba Fir Makke Gaya - 32 10:59 84 32
Vaar 21 Pauri 02 - Brahme Bisan Mahesh - 288 1:38 39 32
Vaar 31 Pauri 12 - Ik Vechan Hathiaar - Version 02 - 544 3:08 24 32
Vaar 01 Pauri 33 - Poochan Gal Imaan Dee - 33 2:57 46 33
Vaar 21 Pauri 03 - Peer Paikambar Hoi - 289 1:51 27 33

Pages

Radio