INDICES: a A e s h k K g G | c C j J \ t T
f
F x q Q d D n p P b B m X r l v V
b         Click on or to view files in Regular (html) or Table (pdf) Format.
Adobe Acrobat Reader is needed to view & print the pdf files.
 
SHABADS
Pg# Amrit
Keertan
Display
Format
 
1695
bMdy bMdgI iekqIAwr ]
(338-14, gauVI, Bgq kbIr jI)
banday bandagee iktee-aar.
360

 
1696
bMDn kwty Awip pRiB hoAw ikrpwl ]
(814-5, iblwvlu, mÚ 5)
banDhan kaatay aap parabh ho-aa kirpaal.
448

 
1697
bMDn qy CutkwvY pRBU imlwvY hir hir nwmu sunwvY ]
(674-10, DnwsrI, mÚ 5)
banDhan tay chhutkaavai parabhoo milaavai har har naam sunaavai.
567

 
1698
bsMqu ciVAw PUlI bnrwie ]
(1176-19, bsMqu, mÚ 3)
basant charhi-aa foolee banraa-ay.
800

 
1699
bhu prpMc kir pr Dnu ilAwvY ]
(656-7, soriT, Bgq kbIr jI)
baho parpanch kar par Dhan li-aavai.
764

 
1700
bhu rMg mwieAw bhu ibiD pyKI ]
(179-13, gauVI guAwryrI, mÚ 5)
baho rang maa-i-aa baho biDh paykhee.
472

 
1701
bhuqw krmu iliKAw nw jwie ]
(5-11, jpu, mÚ 1)
bahutaa karam likhi-aa naa jaa-ay.
---

 
1702
bKisAw pwrbRhm prmysir sgly rog ibdwry ]
(620-5, soriT, mÚ 5)
bakhsi-aa paarbarahm parmaysar saglay rog bidaaray.
449

 
1703
bn mih pyiKE iqRx mih pyiKE igRih pyiKE audwswey ]
(1139-3, BYrau, mÚ 5)
ban meh paykhi-o tarin meh paykhi-o garihi paykhi-o udaasaa-ay.
201

 
1704
bnspiq maulI ciVAw bsMqu ]
(1176-7, bsMqu, mÚ 3)
banaspat ma-ulee charhi-aa basant.
801

 
1705
brsu srsu AwigAw ]
(1272-11, mlwr, mÚ 5)
baras saras aagi-aa.
810

 
1706
brsu Gnw myrw ipru Gir AwieAw ]
(1255-10, mlwr, mÚ 1)
baras ghanaa mayraa pir ghar aa-i-aa.
809

 
1707
brsu Gnw myrw mnu BInw ]
(1254-9, mlwr, mÚ 1)
baras ghanaa mayraa man bheenaa.
809

 
1708
brsu myG jI iqlu iblmu n lwau ]
(1267-17, mlwr, mÚ 5)
baras maygh jee til bilam na laa-o.
808

 
1709
brsY myGu sKI Gir pwhun Awey ]
(1266-5, mlwr, mÚ 5)
barsai maygh sakhee ghar paahun aa-ay.
870

 
1710
blvMiq ibAwip rhI sB mhI ]
(498-19, gUjrI, mÚ 5)
balvant bi-aap rahee sabh mahee.
723

 
1711
bilhwrI gur Awpxy sd sd kurbwnw ]
(396-17, Awsw, mÚ 5)
balihaaree gur aapnay sad sad kurbaanaa.
908

 
1712
bilhwrI gur Awpxy sd sd bil jwau ]
(400-18, Awsw, mÚ 5)
balihaaree gur aapnay sad sad bal jaa-o.
984

 
1713
bilhwrI gur Awpxy sd bilhwrY jwau ]
(490-15, gUjrI, mÚ 3)
balihaaree gur aapnay sad balihaarai jaa-o.
983

 
1714
bwhir FUFn qy CUit pry guir Gr hI mwih idKwieAw Qw ]
(1002-3, mwrU, mÚ 5)
baahar dhoodhan tay chhoot paray gur ghar hee maahi dikhaa-i-aa thaa.
435

 
1715
bwhir rwiKE irdY smwil ]
(197-10, gauVI, mÚ 5)
baahar raakhi-o ridai samaal.
987

 
1716
bwnwrsI qpu krY aulit qIrQ mrY Agin dhY kwieAw klpu kIjY ]
(973-10, rwmklI, Bgq nwmdyv jI)
banaarsee tap karai ulat tirath marai agan dahai kaa-i-aa kalap keejai.
451

 
1717
bwpwir goivMd nwey ]
(408-11, Awsw, mÚ 5)
baapaar govind naa-ay.
550

 
1718
bwbw Ab n bsau ieh gwau ]
(1104-8, mwrU, Bgq kbIr jI)
baabaa ab na basa-o ih gaa-o.
730

 
1719
bwbw AwieAw hY auiT clxw iehu jgu JUTu pswrovw ]
(581-17, vfhMsu, mÚ 1)
baabaa aa-i-aa hai uth chalnaa ih jag jhooth pasaarovaa.
921

 
1720
bwbw eyhu lyKw iliK jwxu ]
(16-5, isrIrwgu, mÚ 1)
baabaa ayhu laykhaa likh jaan.
915

 
1721
bwbw horu Kwxw KusI KuAwru ]
(16-12, isrIrwgu, mÚ 1)
baabaa hor khaanaa khusee khu-aar.
933

 
1722
bwbw ibKu dyiKAw sMswru ]
(382-8, Awsw, mÚ 5)
baabaa bikh daykhi-aa sansaar.
727

 
1723
bwbw bolqy qy khw gey dyhI ky sMig rhqy ]
(480-10, Awsw, Bgq kbIr jI)
baabaa boltay tay kahaa ga-ay dayhee kay sang rahtay.
922

 
1724
bwbw min swcw muiK swcw khIAY qrIAY swcw hoeI ]
(1328-3, pRBwqI, mÚ 1)
baabaa man saachaa mukh saachaa kahee-ai taree-ai saachaa ho-ee.
862

 
1725
bwbw mnu mqvwro nwm rsu pIvY shj rMg ric rihAw ]
(360-5, Awsw, mÚ 1)
baabaa man matvaaro naam ras peevai sahj rang rach rahi-aa.
341

 
1726
bwbw mwieAw swiQ n hoie ]
(595-10, soriT, mÚ 1)
baabaa maa-i-aa saath na ho-ay.
420

 
1727
bwbw mUrKu hw nwvY bil jwau ]
(1015-14, mwrU, mÚ 1)
baabaa moorakh haa naavai bal jaa-o.
850

 
1728
bwbw mY krmhIx kUiVAwr ]
(989-5, mwrU, mÚ 1)
baabaa mai karamheen koorhi-aar.
959

 
1729
bwrh brs bwlpn bIqy bIs brs kCu qpu n kIE ]
(479-10, Awsw, Bgq kbIr jI)
baarah baras baalpan beetay bees baras kachh tap na kee-o.
677

 
1730
bwrnY bilhwrnY lK brIAw ]
(211-5, gauVI, mÚ 5)
baarnai balihaarnai lakh baree-aa.
948

 
1731
bwvr soie rhy ]1] rhwau ]
(406-15, Awsw, mÚ 5)
baavar so-ay rahay. ||1|| rahaa-o.
927

 
1732
ibMdu qy ijin ipMfu kIAw Agin kuMf rhwieAw ]
(481-17, Awsw, Bgq kbIr jI)
bind tay jin pind kee-aa agan kund rahaa-i-aa.
671

 
1733
ibAwpq hrK sog ibsQwr ]
(182-1, gauVI guAwryrI, mÚ 5)
bi-aapat harakh sog bisthaar.
720

 
1734
ibsmn ibsm Bey jau pyiKE khnu n jwie vifAweI ]
(821-11, iblwvlu, mÚ 5)
bisman bisam bha-ay ja-o paykhi-o kahan na jaa-ay vadi-aa-ee.
615

 
1735
ibsir geI sB qwiq prweI ]
(1299-13, kwnVw, mÚ 5)
bisar ga-ee sabh taat paraa-ee.
703

 
1736
ibsrq nwih mn qy hrI ]
(1120-19, kydwrw, mÚ 5)
bisrat naahi man tay haree.
528

 
1737
ibKeI idnu rYin iev hI gudwrY ]
(1205-10, swrMg, mÚ 5)
bikh-ee din rain iv hee gudaarai.
476

 
1738
ibiKAw mih ikn hI iqRpiq n pweI ]
(672-3, DnwsrI, mÚ 5)
bikhi-aa meh kin hee taripat na paa-ee.
727

 
1739
ibKY bnu PIkw iqAwig rI sKIey nwmu mhw rsu pIE ]
(802-18, iblwvlu, mÚ 5)
bikhai ban feekaa ti-aag ree sakhee-ay naam mahaa ras pee-o.
411

 
1740
ibKY bwcu hir rwcu smJu mn baurw ry ]
(335-19, gauVI, Bgq kbIr jI)
bikhai baach har raach samajh man ba-uraa ray.
726

 
1741
ibGnu n koaU lwgqw gur pih Ardwis ]
(816-18, iblwvlu, mÚ 5)
bighan na ko-oo laagtaa gur peh ardaas.
449

 
1742
ibCurq ikau jIvy Eie jIvn ]
(1268-18, mlwr, mÚ 5)
bichhurat ki-o jeevay o-ay jeevan.
556

 
1743
ibidAw n prau bwdu nhI jwnau ]
(855-12, iblwvlu, Bgq kbIr jI)
bidi-aa na para-o baad nahee jaan-o.
843

 
1744
ibnu siqgur syvy bhuqw duKu lwgw jug cwry BrmweI ]
(603-16, soriT, mÚ 3)
bin satgur sayvay bahutaa dukh laagaa jug chaaray bharmaa-ee.
861

 
1745
ibnu swDU jo jIvnw qyqo ibrQwrI ]
(810-13, iblwvlu, mÚ 5)
bin saaDhoo jo jeevnaa tayto birthaaree.
315

 
1746
ibnu ismrn jYsy srp AwrjwrI ]
(239-2, gauVI, mÚ 5)
bin simran jaisay sarap aarjaaree.
470

 
1747
ibnu ismrn jo jIvnu blnw srp jYsy ArjwrI ]
(711-15, tofI, mÚ 5)
bin simran jo jeevan balnaa sarap jaisay arjaaree.
467

 
1748
ibnu hir nwm Avru sBu Qorw ]
(376-13, Awsw, mÚ 5)
bin har naam avar sabh thoraa.
848

 
1749
ibnu gur sbd n CUtIAY dyKhu vIcwrw ]
(229-1, gauVI, mÚ 1)
bin gur sabad na chhootee-ai daykhhu veechaaraa.
489

 
1750
ibnu gur sbdY mnu nhI Taurw ]
(415-6, Awsw, mÚ 1)
bin gur sabdai man nahee tha-uraa.
481

 
1751
ibnu drsn kYsy jIvau myrI mweI ]
(796-5, iblwvlu, mÚ 1)
bin darsan kaisay jeeva-o mayree maa-ee.
542

 
1752
ibnu pRB rhnu n jwie GrI ]
(1215-5, swrMg, mÚ 5)
bin parabh rahan na jaa-ay gharee.
986

 
1753
ibnu bwjy kYso inriqkwrI ]
(1140-9, BYrau, mÚ 5)
bin baajay kaiso nirtikaaree.
469

 
1754
ibnsY mohu myrw Aru qyrw ibnsY ApnI DwrI ]1]
(616-16, soriT, mÚ 5)
binsai moh mayraa ar tayraa binsai apnee Dhaaree. ||1||
737

 
1755
ibnvMiq nwnku ismir hir hir ieC puMnI hmwrI ]4]3]
(543-9, ibhwgVw, mÚ 5)
binvant naanak simar har har ichh punnee hamaaree. ||4||3||
771

 
1756
ibrKY hyiT siB jMq iekTy ]
(1019-18, mwrU, mÚ 5)
birkhai hayth sabh jant ikthay.
492

 
1757
ibrQw Brvwsw lok ]
(896-13, rwmklI, mÚ 5)
birthaa bharvaasaa lok.
171

 
1758
bIq jYhY bIq jYhY jnmu Akwju ry ]
(1352-14, jYjwvMqI, mÚ 9)
beet jaihai beet jaihai janam akaaj ray.
757

 
1759
bygm purw shr ko nwau ]
(345-12, gauVI, Bgq rivdws jI)
baygam puraa sahar ko naa-o.
617

 
1760
byd kqyb khhu mq JUTy JUTw jo n ibcwrY ]
(1350-5, pRBwqI, Bgq kbIr jI)
bayd katayb kahhu mat jhoothay jhoothaa jo na bichaarai.
656

 
1761
byVw bMiD n sikE bMDn kI vylw ]
(794-16, sUhI lilq, syK PrId jI)
bayrhaa banDh na saki-o banDhan kee vaylaa.
759

 
1762
bYkuMT ngru jhw sMq vwsw ]
(742-12, sUhI, mÚ 5)
baikunth nagar jahaa sant vaasaa.
619

 
1763
boil hir nwmu sPl sw GrI ]
(1134-5, BYrau, mÚ 4)
bol har naam safal saa gharee.
959

 
1764
bolhu scu nwmu krqwr ]
(1329-16, pRBwqI, mÚ 1)
bolhu sach naam kartaar.
912

 
1765
bolhu BeIAw rwm kI duhweI ]
(1123-13, kydwrw, Bgq kbIr jI)
bolhu bha-ee-aa raam kee duhaa-ee.
342

 
1766
bolhu BeIAw rwm nwmu piqq pwvno ]
(800-19, iblwvlu, mÚ 4)
bolhu bha-ee-aa raam naam patit paavno.
388

 
1767
bolhu rwmu kry insqwrw ]
(353-13, Awsw, mÚ 1)
bolhu raam karay nistaaraa.
996

 
1768
bolY syK PrIdu ipAwry Alh lgy ]
(488-12, Awsw, syK PrId jI)
bolai saykh fareed pi-aaray alah lagay.
759

 
 
 
 
 
 
 
English Translation by Singh Sahib Sant Singh Khalsa, MD.
Phonetic Transliteration by Kulbir Singh Thind, MD.
WEB DESIGNER: KHUSHDEV K. THIND, Ph.D; DATE: APRIL 2002.
TOP