Poem ~ "Dukh Daru Sukh Rog Bhaiya" - by Ramneet Kaur

Pain Deciphers new doors...