Bhai Jhanda jio Bhai Bhumia Kaljug Di Sakhi (Audio Book) Playlist

Author: 

Playlist tracks

# Artist Title Plays Length
0 Bhai Vir Singh Bhai Jhanda Jio Bhai Bhumia Kaljug Di Sakhi - Part 01 529 11:30
1 Bhai Vir Singh Bhai Jhanda Jio Bhai Bhumia Kaljug Di Sakhi - Part 02 136 28:08
2 Bhai Vir Singh Bhai Jhanda Jio Bhai Bhumia Kaljug Di Sakhi - Part 03 84 11:31
3 Bhai Vir Singh Bhai Jhanda Jio Bhai Bhumia Kaljug Di Sakhi - Part 04 88 23:41
4 Bhai Vir Singh Bhai Jhanda Jio Bhai Bhumia Kaljug Di Sakhi - Part 05 58 12:03
5 Bhai Vir Singh Bhai Jhanda Jio Bhai Bhumia Kaljug Di Sakhi - Part 06 38 5:43
6 Bhai Vir Singh Bhai Jhanda Jio Bhai Bhumia Kaljug Di Sakhi - Part 07 26 6:52
7 Bhai Vir Singh Bhai Jhanda Jio Bhai Bhumia Kaljug Di Sakhi - Part 08 26 9:38
8 Bhai Vir Singh Bhai Jhanda Jio Bhai Bhumia Kaljug Di Sakhi - Part 09 24 5:18
9 Bhai Vir Singh Bhai Jhanda Jio Bhai Bhumia Kaljug Di Sakhi - Part 10 30 4:44
10 Bhai Vir Singh Bhai Jhanda Jio Bhai Bhumia Kaljug Di Sakhi - Part 11 29 3:05
11 Bhai Vir Singh Bhai Jhanda Jio Bhai Bhumia Kaljug Di Sakhi - Part 12 22 3:59
12 Bhai Vir Singh Bhai Jhanda Jio Bhai Bhumia Kaljug Di Sakhi - Part 13 22 3:05
13 Bhai Vir Singh Bhai Jhanda Jio Bhai Bhumia Kaljug Di Sakhi - Part 14 - 01 22 1:24
14 Bhai Vir Singh Bhai Jhanda Jio Bhai Bhumia Kaljug Di Sakhi - Part 14 - 02 33 10:54
15 Bhai Vir Singh Bhai Jhanda Jio Bhai Bhumia Kaljug Di Sakhi - Part 15 15 4:06
16 Bhai Vir Singh Bhai Jhanda Jio Bhai Bhumia Kaljug Di Sakhi - Part 16 26 7:55
17 Bhai Vir Singh Bhai Jhanda Jio Bhai Bhumia Kaljug Di Sakhi - Part 17 20 4:49
18 Bhai Vir Singh Bhai Jhanda Jio Bhai Bhumia Kaljug Di Sakhi - Part 18 19 6:38
19 Bhai Vir Singh Bhai Jhanda Jio Bhai Bhumia Kaljug Di Sakhi - Part 19 16 7:11
20 Bhai Vir Singh Bhai Jhanda Jio Bhai Bhumia Kaljug Di Sakhi - Part 20 28 7:12
21 Bhai Vir Singh Bhai Jhanda Jio Bhai Bhumia Kaljug Di Sakhi - Part 21 20 4:15
22 Bhai Vir Singh Bhai Jhanda Jio Bhai Bhumia Kaljug Di Sakhi - Part 22 22 1:09
23 Bhai Vir Singh Bhai Jhanda Jio Bhai Bhumia Kaljug Di Sakhi - Part 23 23 9:20

Radio