#SikhiStrong - "What other strength is there other than love?"


All songs by Giani Harbhajan Singh (Dhudike)

Title Album Length Plays
0001 Ang 11 Utar Khase Daskhat Ka Katha Shri Dasam Granth (Akal Ustat) 55:57 1,985
0001 Hukam Nama Katha Shri Dasam Granth (Jaap Sahib) 4:34 1,635
0002 Ang 1 Chakar_Chehun Ar_Burn 5.11.2013 Katha Shri Dasam Granth (Jaap Sahib) 1:04:03 3,942
0002 Ang 11-12 Tav Prasad Kabit Kathun Suchet Hoye Katha Shri Dasam Granth (Akal Ustat) 55:33 331
0003 Ang 1 Chakar_Chehun Ar_Burn_Jati 6.11.2013 Katha Shri Dasam Granth (Jaap Sahib) 1:07:03 1,912
0003 Ang 12 Kahun Shashtr Dhari Kahun Bidiya Ke Bichari Katha Shri Dasam Granth (Akal Ustat) 1:04:14 202
0004 Ang 1 Chakar_Chehun Ar_Burn_Jati Ar_Pati_Nehun_Jeh 7.11.2013 Katha Shri Dasam Granth (Jaap Sahib) 1:24:08 1,590
0004 Ang 13 Kahun Akalank Kahun Sarut Sayank Katha Shri Dasam Granth (Akal Ustat) 58:25 229
0005 Ang 1 Chakar_Chehun Ar_Burn_Jati Ar_Pati 8.11.2013 Katha Shri Dasam Granth (Jaap Sahib) 1:04:43 824
0005 Ang 13 Tav Parasad Sravag Sudh Samuh Sidhan Ke Katha Shri Dasam Granth (Akal Ustat) 53:43 115
0006 Ang 1 Namustun_Akarmun Namustun_Adharmun Katha Shri Dasam Granth (Jaap Sahib) 1:12:49 776
0006 Ang 13-14 Jeet Fire Sab Des Disan Ko Katha Shri Dasam Granth (Akal Ustat) 59:23 89
0007 Ang 1-2 Namustun_Agunjai Namustun_Abhunjai Katha Shri Dasam Granth (Jaap Sahib) 1:11:15 495
0007 Ang 13-14 Kaahun le Pahan Puj Dhareyo Sir Katha Shri Dasam Granth (Akal Ustat) 37:17 60
0008 Ang 14-15 Tav Prasad Tomar Shand Har Janam Maran Behin Katha Shri Dasam Granth (Akal Ustat) 1:03:07 51
0008 Ang 2 Namustun_Nirtapai Namustun_Athapai Katha Shri Dasam Granth (Jaap Sahib) 58:40 277
0009 Ang 16-17 Tav Prasad Lagunaraj Shand Jale Hari Thale Hari Katha Shri Dasam Granth (Akal Ustat) 1:06:11 60
0009 Ang 2 Adaisun_Adaisai Namustun_Abhaisai Katha Shri Dasam Granth (Jaap Sahib) 45:49 160
001 (Ang 1389-1389) Hikqaeat 01 - Kamale Karamat Kayam Karim Katha Shri Dasam Granth (Zafarnamah) 1:01:46 1,441
001 (Ang 155-158) Chaubees Aootar - Avtar Pehla (Machh) Katha Shri Dasam Granth (Chaubees Avtaar) 1:01:35 2,634
001 (Ang 39) Namaskar Shri Kharag Ko Katha Shri Dasam Granth (Bachitar Natak) 53:47 797
001 (Ang 611-612) Ath Brahma Avtar Katha Shri Dasam Granth (Brahma Avtaar) 1:00:41 156
001 (Ang 635-637) Ath Rudar Avtar Kathanang (P-1) Katha Shri Dasam Granth (Rudr Avtaar) 53:24 158
001 (Ang 709-709) Rai Man Aaiso Kar-3 (P-1) Katha Shri Dasam Granth (Shabad Hazarey) 58:27 153
001 (Ang 712-712) Jaagat Jot Japai (P-1) Katha Shri Dasam Granth (33 Sawaiye) 1:02:41 162
001 (Ang 716-717) Jo Kish Leikh (P-1) Katha Shri Dasam Granth (4 Sawaiye) 58:12 173
001 (Ang 717-717) Muud-Shastar Naam Mala Katha Shri Dasam Granth (Shashtar Naam Mala) 58:34 1,038
001 (Ang 809-809) Chritar 1 - Tuhi Kharagdahara Katha Shri Dasam Granth (Charitro Pakhyan) 1:14:15 811
001 Hukamnama 001. Sri Nanak Parkash Pothi 01 3:44 839
001 Mangal 004. Sri Gurpartap Suraj Granth Raas 01 1:02:46 461

Pages