All songs by Giani Hardip Singh

Title Album Length Plays
Deho Daras Sukhdateya (Katha) Sahiskriti Shaloks Katha 17:01 545
Ik Doo Ik Charundiya 24:14 569
Isha Purak Sarab Sukhdata Har (Katha) 19:34 795
Jese Atsat Teerath Paras Kio (Katha) 17:39 131
Re Man Raam Sio Kar Preet (Katha) 17:57 240
Sahiskriti Shaloks Katha-01 Sahiskriti Shaloks Katha 44:00 321
Sahiskriti Shaloks Katha-02 44:03 199
Sahiskriti Shaloks Katha-03 45:35 197
Sahiskriti Shaloks Katha-04 Sahiskriti Shaloks Katha 42:40 241
Sahiskriti Shaloks Katha-07 Sahiskriti Shaloks Katha 44:59 257
Sahiskriti Shaloks Katha-08 Sahiskriti Shaloks Katha 52:17 301
Sahiskriti Shaloks Katha-09 Sahiskriti Shaloks Katha 43:08 275
Sahiskriti Shaloks Katha-10 Sahiskriti Shaloks Katha 48:00 355
Sahiskriti Shaloks Katha-11 Sahiskriti Shaloks Katha 47:46 342
Sahiskriti Shaloks Katha-12 Sahiskriti Shaloks Katha 48:33 368
Sahiskriti Shaloks Katha-13 Sahiskriti Shaloks Katha 48:58 390
Sahiskriti Shaloks Katha-14 Sahiskriti Shaloks Katha 38:44 244
Sahiskriti Shaloks Katha-15 51:42 213
Sahiskriti Shaloks Katha-16 Sahiskriti Shaloks Katha 58:37 410
Sahiskriti Shaloks Katha-17 53:19 190
Sahiskriti Shaloks Katha-18 Sahiskriti Shaloks Katha 58:05 333
Sahiskriti Shaloks Katha-19 59:06 185
Sahiskriti Shaloks Katha-20 55:58 145
Sahiskriti Shaloks Katha-21 Sahiskriti Shaloks Katha 72:52 377
Tera Naam Rooro Roop (Katha) 17:13 141