Katha Shri Dasam Granth (Jaap Sahib)

Year: 
2013

Album Tracks

Title Lengthsort descending Plays Track
0024 Ang 6-7 Keh_Aphvul_Gunah_Hain Keh_Shahan_Shah_Hain 1:00:32 166 24
0017 Ang 4 Namo_Sarb_Dirsun Namo_Sarb_Kirsun 1:00:46 223 17
0023 Ang 6 Bhagvat_ Chhund Tav_Prasad_Kathatey Keh_Aachij_Daisai Keh_Aabhij_Bhaisai 1:01:43 164 23
0026 Ang 7-8 Chachari_Chhund Abhung_Hain Anung_Hain 1:02:36 104 26
0011 Ang 2 Namo_Sarb_Sokhun Namo_Sarb_Pokhun 1:02:41 255 11
0033 Ang 10 Bhujung_Priyat_Chhund Nmstul_Prnamai Smstul_Prnasai 1:02:56 221 33
0014 Ang 3 Namo_Nirat_Nirtai Namo_Nad_Nadai 1:03:36 236 14
0002 Ang 1 Chakar_Chehun Ar_Burn 5.11.2013 1:04:03 5,097 2
0005 Ang 1 Chakar_Chehun Ar_Burn_Jati Ar_Pati 8.11.2013 1:04:43 938 5
0029 Ang 9 Madhubaar_Chhund Tav_Prasad Muni_Muni_Prna Gun_GN_Mudam 1:04:54 129 29
0010 Ang 2 Namsatsut_Devai Namustun _Abhaivai 1:06:39 239 10
0020 Ang 5 Madhubaar_Chhund Tav_Prasad Gun_Gan_Oodar Mehma_Apar 1:06:52 235 20
0003 Ang 1 Chakar_Chehun Ar_Burn_Jati 6.11.2013 1:07:03 2,305 3
0013 Ang 3 Bhujung_Prayaat_Chhund Namo_Sarb_Manai Smasti_Nidhanai 1:07:07 243 13
0016 Ang 4 Tera_Jor Chacheri_Chhund Jalai_Hain Thalai_Hain 1:07:08 195 16
0030 Ang 9-10 Harbolmana_Chhund Tav_Prasad Karunalay_Hain Ari_Ghalay_Hain 1:07:10 122 30
0028 Ang 8-9 Bhagvati_Chhund Tav_Prasad Keh_Zihr_Zhoor_Hain Keh_Hazr_Hzoor_Hain 1:07:22 137 28
0012 Ang 2-3 Anil Hain Anadi_Hain Ajai_Hain Ajadi_Hain 1:07:37 242 12
0019 Ang 4-5 Rooal_Chhund Tav_Prasad Adi_Roop Anadi_Moorat Ajoni_Purkh_Apar 1:09:57 258 19
0007 Ang 1-2 Namustun_Agunjai Namustun_Abhunjai 1:11:15 561 7
0006 Ang 1 Namustun_Akarmun Namustun_Adharmun 1:12:49 848 6
0004 Ang 1 Chakar_Chehun Ar_Burn_Jati Ar_Pati_Nehun_Jeh 7.11.2013 1:24:08 1,863 4
0009 Ang 2 Adaisun_Adaisai Namustun_Abhaisai 45:49 193 9
0001 Hukam Nama 4:34 2,152 1
0022 Ang 6 Chacheri_Chhund Na_Satrae Na_Mitrae 52:48 87 22

Pages

Radio